Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
68: Al-Qalam
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 2, vers 53
68:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
68:2  Nûn [blekkhuset], ved pennen og hva de skriver:
68:3  (At) du - ved din Herres nåde ikke er besatt.
68:4  Og for deg er det visselig en uendelig belønning,
68:5  og du bygger visselig på høye moralske egenskaper,
68:6  så du vil snart se, og de vil også se,
68:7  hvem av dere som er den hjemsøkte med vanvidd.

Versene 2-7 gjendriver anklagen mot den Hellige Profeten (s.a.), at han skulle være besatt. Versenes mening er at med hvilke av vitenskapens og lærdommens midler han enn prøves, vil resultatet bli at både han og hans lære ikke bare er hevet over mistanke, men er i harmoni med den høyeste moralske fullkommenhet og vil bli fulgt av en belønning som aldri tar slutt, og at mennesker ved å følge dem kan vinne Guds nåde, barmhjertighet og velbehag.

68:8  Sannelig, din Herre vet best hvem som har fart vill fra Hans vei - og Han vet best hvem som følger rettledningen.
68:9  Følg du derfor ikke nekternes (ønsker).
68:10  De ønsker at du skal være mild mot dem (angående religionen), slik at de (også) er milde i deres handlemåte.
68:11  Og rett deg ikke etter noen vanæret sverger,
68:12  baksnakkere som går omkring med sladder,
68:13  en som forbyr det gode, overtreder, synder,
68:14  hardhjertet, (og) i tillegg av tvilsomt opphav,

Zanîm betyr: "en person som ikke tilhører en gruppe, men hevder å være av den" (Mufradât). Meningen er at han egentlig tilhører Gud, men hevder å tilhøre medgudene.

68:15  bare fordi han har rikdom og barn.
68:16  Når Våre tegn leses opp for ham, sier han: De gamles fabler.
68:17  Vi vil brennmerke ham på nesen.

Khurtûm: "munn, nese". Profetien sies å være gått i oppfyllelse i skikkelse av Walîd ibn Mughîra i slaget ved Badr. Han fikk et sår på nesen, som kunne ses så lenge han levde.

68:18  Sannelig, Vi prøver dem, liksom Vi prøvde eierne av hagen, da de svor: Vi vil visselig avhøste den i morgen.
68:19  Og de gjorde ikke noen unntagelse (idet de ikke sa: Om Allah vil).
68:20  Da kom en hjemsøkelse fra deres Herre over dem, mens de sov.
68:21  Om morgenen var den som avhøstet (hage).
68:22  Da ropte de til hverandre om morgenen:
68:23  Gå tidlig ut på deres åker, hvis dere vil høste.
68:24  Så de ga seg på vei, og de hvisket til hverandre:
68:25  La ingen fattige mennesker tre inn i den mens dere er der.
68:26  Og de gikk ut tidlig, mens de foretok planer (om å ikke gi ut noe).