Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
67: Al-Mulk
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 2, vers 31
67:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
67:2  Velsignet være Han, i hvis hånd herredømmet er, og Han har makt over alle ting,
67:3  (Han) som har skapt døden og livet for å prøve dere - hvem av dere som handler best - og Han er den Allmektige, den Tilgivende,
67:4  som skapte syv himler gradvis (i harmoni). Du vil ikke kunne se noen uoverensstemmelse i den Nåderikes skaperverk. Send derfor ditt blikk (utover det) - finner du noen feil?
67:5  Send da ditt blikk igjen og igjen (ut over det); ditt blikk vil vende tilbake til deg, utmattet og svaksynt (uten å finne noen feil).
67:6  Og Vi har sannelig prydet den næmeste himmel med lysgivere, og Vi har gjort dem til (midler til) fordrivelse av satanene, og Vi har beredt dem den flammende Ildens straff.

Radjm, flertallet: rudjûm (midler til fordrivelse) kan også bety: "gjetning". Det kunne altså oversettes: "Vi har gjort dem til (mål for) motstandernes (satanenes) gjetninger". I fall er det snakk om de hedenske kuhana (flertallet av kâhin) og deres astrologiske forutsigelser.

67:7  Og for dem som ikke tror på deres Herre, er (det) Helvetes straff, og et ondt tilbakevendelsessted (er det).
67:8  Når de blir kastet inn dit, vil de høre det brøle når det koker opp.
67:9  Det brister nesten av raseri. Hver gang en gruppe (av syndere) kastes inn dit, spør vokterne dem: Kom det ikke en advarer til dere?
67:10  De vil si: Jo, sannelig kom det en advarer til oss, men vi forkastet (ham), og vi sa: Allah har ikke åpenbart noe. Dere er kun i stor villfarelse.
67:11  Og de vil si: Gid vi bare hadde hørt (etter) eller brukt vår fornuft, så ville vi ikke ha vært blant Ildens beboere.
67:12  Således vil de vedkjenne sine synder. Dog fjernt (fra Allah) er Ildens beboere.
67:13  Sannelig, de som frykter deres Herre i det usette - for dem (vil det være) tilgivelse og en stor belønning.
67:14  Hva enn dere skjuler eller åpenbarer - Han vet visselig hva som er i hjertene.
67:15  Har ikke Han som har skapt (alt), viten om (det)? Han er den som ser de minste ting, den Allvitende.
67:16  Han er den som gjorde jorden tjenlig for dere; følg derfor dens naturlige veier og spis av Hans underhold. Og til Ham (skal deres) oppstandelse (være).
67:17  Er dere i sikkerhet mot Ham som er i himmelen, at Han ikke lar jorden oppsluke dere, mens den skjelver?
67:18  Er dere i sikkerhet mot Ham som er i himmelen, at Han ikke sender en virvelvind over dere? Så vil dere vite hvorledes Min advarsel (var).
67:19  Og visselig, de som var før dem forkastet (også Mine sendebud). Hvordan var (da) Min straff?
67:20  Har de ikke sett fuglene over dem, som brer ut sine vinger og trekker (dem) til seg? Ingen annen enn den Barmhjertige holder dem tilbake. Sannelig, Han ser alle ting.

Se 16:80 og 105:4-5. Fugler omtales ofte som et ledsagerfenomen til en seierrik hær, sammenlikn følgende vers. Av dette slutter vi at det her er snakk om at straffen midlertidig holdes tilbake av Gud, men at den vil komme i form av nederlag i krig.

67:21  Er disse deres hærskarer som kan hjelpe dere mot den Nåderike? Sannelig, de vantro er (ofre for) selvbedrag.

Eller: "ved siden av den Nåderike", eller: "unntagen den Nåderike".

67:22  Eller hvem er det som kan forsørge dere, hvis Han holder Sitt underhold tilbake? Nei, de forblir i fiendskap og motvilje.
67:23  Hva! Er den som vandrer krumbøyd med ansiktet mot jorden, mer rettledet enn den som vandrer oppreist på den rette vei?
67:24  Si: Han er den som har frembrakt dere og gitt dere ører og øyne og hjerter, men dere er kun lite takknemlige.
67:25  Si: Han er den som har spredt dere ut over jorden, og til Ham skal dere samles sammen.
67:26  Og de sier: Når vil dette løftet (gå i oppfyllelse), hvis dere er sannferdige?