Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
58: Al-Mudjâdilah
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 3, vers 23
58:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
58:2  Allah har visselig hørt hennes tale, som stridet med deg angående sin ektefelle og beklaget seg til Allah. Og Allah har hørt deres samtale, Allah er visselig Althørende, Altseende.
58:3  De av dere som skiller seg fra deres hustruer ved å kalle dem mødre - deres (hustruer blir) ikke deres mødre (derved), da deres mødre visselig er dem som har født dere. Og de fører visselig skjendig og usann tale. Og Allah er visselig Den som utsletter (synd), Tilgivende.

Angående zihâr, se 33:5.

58:4  Og de som skiller seg fra deres hustruer ved å kalle dem mødre, og siden vil ta tilbake hva de sa, må løskjøpe en slave innen de rører hverandre. Dette er hva dere formanes med, og Allah er vel vitende om hva dere gjør.
58:5  Men den som ikke har muligheter (til å løskjøpe en slave), han må faste to måneder i strekk, før de rører hverandre. Og den som ikke formår (det), han skal skaffe et måltid for seksti fattige. Dette (er foreskrevet for dere) så at dere måtte tro på Allah og Hans Sendebud. Og slik er Allahs grenser, og de vantro vil få en smertelig straff.
58:6  Sannelig, de som kjemper mot Allah og Hans Sendebud, skal fornedres, på samme måte som de som var før dem ble fornedret. Og Vi har allerede åpenbart klare tegn. Og de vantro vil få en beskjemmende straff.
58:7  (På) den dag da Allah vil oppreise dem alle, vil Han meddele dem hva de har gjort. Allah har oppregnet det, men de har glemt det. Og Allah er Vitne til alle ting.
58:8  Ser du ikke at Allah vet (alt) som er i himlene og på jorden! Det finnes ingen hemmelig rådslagning mellom tre uten at Han er den fjerde av dem, og ikke av fem uten at Han er den sjette av dem, ikke færre enn dette, heller ikke flere, uten at Han er hos dem, hvor de enn befinner seg. Deretter vil Han på Oppstandelsens dag meddele dem hva de har gjort, Allah vet sannelig alle ting.
58:9  Har du ikke sett dem som fikk forbud mot (å holde) hemmelig rådslagning, men de vendte deretter tilbake til det de hadde fått forbud mot og de holder hemmelige rådslagninger, om synd og overtredelser og ulydighet mot Sendebudet! Og når de kommer til deg, hilser de deg med (en hilsen), som Allah ikke hilser deg med, og de sier for seg selv: Hvorfor straffer Allah ikke oss for det vi sier? - Helvete vil være tilstrekkelig for dem. De skal tre inn i det, og et ondt bestemmelsessted er det.

Jødene pleide å si: As-sâmu 'aleikum som betyr: "død over deg".

58:10  Å dere troende, når dere rådslår i hemmelighet, så rådslå ikke om synd og overtredelser og ulydighet mot Sendebudet, men rådslå om rettferdighet og gudfryktighet. Og frykt Allah, hos hvem dere skal samles sammen.
58:11  Hemmelig rådslagning er alene (et verk) av Satan, for at han kan bringe de troende i sorg. Men han kan ikke skade dere det minste - unntatt etter Allahs vilje. Så la de troende sette deres lit til Allah.
58:12  Å dere troende, når det sies til dere: Gjør plass i forsamlingene, så gjør plass, og Allah vil skaffe dere plass. Og når det sies: Reis dere, så reis dere, og Allah vil opphøye de troende og (særlig) dem som har fått viten blant dere, til (høyere) grader, og Allah er vel vitende om det dere gjør.

Raf'a betyr her som andre steder i den Hellige Qur'ânen: å gi en ærefull opphøyet stilling.

58:13  Å dere troende, når dere søker Sendebudets råd, så send en almisse forut for deres rådslagning. Dette er bedre for dere og renere. Men dersom dere ikke finner (midler til det), så er Allah visselig Tilgivende, Barmhjertig.
58:14  Er dere redde for å sende almisser forut for deres rådslagning? Så hvis dere ikke gjør det, mens Allah har vært nådig mot dere, oppretthold da bønnen (på den foreskrevne vis) og betal Zakât og adlyd Allah og Hans Sendebud. Og Allah er vel vitende om det dere gjør.
58:15  Har du ikke sett dem, som gjorde seg til venner med et folk som Allah var vred på? De hører ikke til dere og (heller) ikke til dem, og de sverger løgnaktig, skjønt de vet.
58:16  Allah har beredt dem en streng straff, ondt er sannelig det de gjør.
58:17  De har gjort deres eder til et skjold (for deres løgnaktighet), og de vender (andre) fra Allahs vei. Så de vil få en nedverdigende straff.
58:18  Deres eiendeler og deres barn skal ikke gavne dem noe mot Allah. Disse er Ildens beboere, de skal forbli i den.
58:19  (På) den dag da Allah vil oppreise dem alle, vil de sverge til Ham, liksom de tilsvor dere; og de vil tro at de (bygger på) noe. Visselig, det er dem som er løgnere.
58:20  Satan har vunnet makt over dem og latt dem glemme Allahs ihukommelse. Dette er Satans parti. Nei, Satans parti er visselig taperne.
58:21  Sannelig, de som kjemper mot Allah og Hans Sendebud, disse er blant de foraktede.
58:22  Allah har foreskrevet: Jeg vil visselig seire, Jeg og Mine sendebud. Sannelig, Allah er Sterk, Allmektig.

Ifølge dette guddommelige løftet, må en falsk profet lide nederlag, mens en sann profet vil seire.

58:23  Du vil ikke finne et folkeslag, som både tror på Allah og den Ytterste dag, (og) som (samtidig) tar slike til venner som kjemper mot Allah og Hans Sendebud, selv om det er deres fedre eller sønner eller brødre eller (andre) slektninger. Det er i disse (troendes) hjerter Allah har innskrevet troen, og Han har styrket dem med åpenbaring fra Seg. Og Han vil føre dem inn i Hager, som gjennomstrømmes av floder, og de skal forbli der for evig. Allah har velbehag i dem, og de har velbehag i Ham. Slike er i Allahs parti. Sannelig, det er Allahs parti som vil ha fremgang.

De sanne troende vil motta rûh (åpenbaring). Dette har vært Islâms tro fra første ferd. Også dette verset viser at åpenbaring vil være en varig gave til Muhammads (s.a.) menighet.