Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
53: Al-Nadjm
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 3, vers 63
53:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
53:2  Ved stjernen, når den faller,

Nadjm betyr: "stjerne, plante (uten stammenavn), Syvstjernen, bestemt tid" (Lane, Aqrab, Kashshâf, Tâdj og Gharâ'ib al-Qur'ân). Som følge av disse flere betydningene er tolkningsmulighetene store: 1) Det kan hentydes til den gjentatte profetien om Islâms oppstigning til Syvstjernen; 2) Qur'ânens guddommelige opprinnelse bevises ved at den består, mens den vaklende plante faller; 3) Qur'ânens stykkevise åpenbaring er et bevis på dens sannhet, først ved å svare til datidens krav og endelig ved sin guddommelige komposisjon å svare til alle tiders krav. Dateringen av Qur'ân-stykkene tjener også til å fastslå profetier; 4) En profeti om den arabiske stjernens fall, idet nadjm også (i flertall) betyr: "høvdinger, små stater".

53:3  deres felle har ikke fart vill, heller ikke er han ruinert.
53:4  Og han taler ikke av (sitt eget) begjær.
53:5  Dette er kun en åpenbaring, åpenbart (av Allah).
53:6  Den Mektige i styrke har lært ham,

Vanligvis tas ordene om Gabriel. Dette er ikke riktig, siden Gabriel ikke kan kalles Guds tjener, men det kan derimot Profet Muhammad (s.a.), se vers 11 i denne sûra. Det er også uten tvil snakk om guddommelige attributter med vekt på allmektighet og dens gjentatte manifestasjon.

53:7  den Vise, deretter befestet Han Seg,
53:8  i en (slik) tilstand at Han nådde den høyeste horisonten.

Sûren handler om Profetens (s.a.) mi'râdj (åndelig himmelfart), som i tradisjonen ofte sammenblandes med hans isrâ (åndelig nattereise) til Jerusalem, se 17:2.

53:9  Deretter nærmet han seg (Allah); så (også Allah) kom nær (ham).
53:10  Så han ble en felles streng mellom to buer, eller enda nærmere.

Det er ikke snakk om "et eller to bueskudds avstand". Araberne sier: bainahumâ qâba qawsain, som betyr at det er et meget nært forhold mellom de to. Det er også et språklig uttrykk som sier: ramûna 'an qawsin wâhidin (egentlig: de skjøt på oss med én bue): de stod hverandre nærmere enn nær, de stod i last og brast. - Uttrykket skildrer derfor Muhammads (s.a.) nære og fortrolige forhold til Gud (Lane, Lisân-al-'Arab).

53:11  Så åpenbarte Han til Sin tjener det Han ville åpenbare.
53:12  (og) hjertet løy ikke om hva han så,
53:13  vil dere da strides med ham, om hva han så?
53:14  Og han så Ham visselig en annen gang,

Den åndelige himmelfart må være en visjon, som har gjentatt seg - eller Profeten (s.a.) så Gud to ganger "med hjertets øye" (Muslim: Kitâb-ul-Imân).

53:15  ved det fjerne lotus-treet,
53:16  nær den Hagen som gir tilflukt,
53:17  da det som skulle dekke, dekket lotus-treet.

Ordene "det som dekker" betegner guddommelig manifestasjon.

53:18  Blikket for ikke vill, heller ikke vek det bort.
53:19  Han har visselig sett det største av sin Herres tegn.
53:20  Har dere sett Lât og 'Uzza?
53:21  Og Manât, den tredje, enda en (av deres gudinner).

Historien om at Satan her skulle ha hvisket noe om at man kunne håpe på gudinnenes forbønn, er tydeligvis en forfalskning. Hele sûren lærer klart og kompromissløst monoteisme. Historien stammer fra Wâqidi, som alle autoriteter stempler som løgner, eller Tabarî, som av kjennere betegnes som godtroende og upålitetlig som rapportør. Det finnes ingen spor av denne historien i Sihâh Sitta (de seks pålitelige tradisjonsverker). Qastalânî og Zurqânî mener at en ondsinnet person i forsamlingen sa disse ordene. Dette er mulig, da det fortelles at Quraisj før Islâm selv brukte de samme ord (Mu'djam al-Buldân, bind 5, under 'Uzza). Qur'ânen erklærer selv at dens tekst er guddommelig sikret (se 15:10 og 72:27-29). Det påstås ytterligere, at vers 53 av sûra al-Hadjdj ble åpenbart i forbindelse med denne glemmelse fra profet Muhammads (s.a.) side. Mener man at det tok 7-8 år for å få rettet misforståelsen?

53:22  Hva! Sønner for dere, og døtre for Ham?
53:23  Dette vil da sannelig være en urettferdig fordeling.

Sammenlikn 43:18, 52:40.

53:24  Disse er bare navn, som dere har gitt - dere og deres forfedre. Allah har ikke åpenbart noen fullmakt for dem. De følger kun en formodning og hva deres sjeler begjærer, mens det (allerede) har kommet rettledning til dem fra deres Herre.
53:25  Kan mennesket få (alt) det begjærer?
53:26  Så (både) det kommende og det nåværende tilhører Allah (alene).