Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
29: Al-´Ankabût
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 62
29:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
29:2  Alif Lâm Mîm (Jeg er Allah, den Allvitende).

Se note til 2:2.

29:3  Tror menneskene at de vil bli latt i fred, fordi de sier: Vi tror, når de ikke er blitt prøvd?
29:4  Og Vi prøvde visselig dem (som var) før dem. Slik vil Allah sannelig kjennetegne dem som snakker sant, og Han vil visselig kjennetegne løgnerne.

'Ilm betyr ikke bare: viten, men også evnen til å skjelne mellom to ting (kjennetegne). Her er ordet brukt i siste betydning, jf. 2:144 og 3:141. Se også vers 12 i denne sûra.

29:5  Eller mener de som handler ondt, at de vil unnslippe Oss? Ondt er det de dømmer.
29:6  Den som håper på møtet med Allah, (skal vite) at Allahs tid visselig kommer. Og Han er den Althørende, den Allvitende.
29:7  Og den som anstrenger seg, anstrenger seg kun for (sitt) eget beste, Allah er visselig den Uavhengige av allverden.
29:8  Og (hva angår) dem som tror og handler rettferdig, vil Vi visselig ta deres onde handlinger fra dem, og Vi vil visselig belønne dem med det beste for det de pleide å gjøre.
29:9  Og Vi påla mennesket (å handle) godt mot sine foreldre, men hvis de strides med deg, for at du skal sette (noen) ved siden av Meg, som du ikke har noen viten om, så adlyd dem ikke. Til Meg vender dere tilbake, og så vil Jeg meddele dere, hva dere pleide å gjøre.

Det mest grunnleggende og viktige for alle de religiøse lærene er Guds enhet. Menneskets lojalitet er først og fremst mot sin Skaper. Alle de andre lojalitetene kommer av, og er del av denne. Selv menneskets lojalitet mot foreldre, som Qur'ânen legger stor vekt på, har ikke lov til å støte sammen mot denne lojaliteten.

29:10  Og de som tror og handler rettferdig, dem vil Vi visselig la inngå blant de rettferdige.
29:11  Og blant mennesker er det dem som sier: Vi tror på Allah! Men når de lider for Allahs (sak), setter de menneskelig forfølgelse lik Allahs straff. Og når det kommer hjelp fra din Herre, sier de visselig: Sannelig, vi er med dere! Vet ikke Allah best hva som er (skjult) i alle skapningers hjerte?
29:12  Og Allah vil visselig kjennetegne de troende, og Han vil (også) visselig kjennetegne hyklerne.
29:13  Og de vantro sier til de troende: Følg vår vei, så vil vi bære deres synder. Men de skal ikke bære noen av deres synder, (da) de visselig er løgnere.

Ved siden av hyklerne er det en annen gruppe, disse er de aggressive lederne for de vantro, som ved å ta fordel av sin høye sosiale status, søker å villede andre som ikke har kommet så høyt i livet, ved å si til dem, at hvis de tar dem som ledere og nekter den nye og sanne troen, vil de ta alle byrder fra dem.

29:14  Og de skal visselig bære deres (egne) byrder og (andre) byrder sammen med deres (egne) byrder. Og de skal visselig på Oppstandelsens dag utspørres om det de pleide å oppdikte.

Ved å "oppdikte løgn" og påstå at de kan bære andres synder, blir de vantro ansvarlige for andres synder, idet de har villedet dem med deres falske utsagn.

29:15  Og Vi sendte visselig Noah til hans folk, og han ble hos dem i tusen (år) unntatt femti år. Så tok vannfloden dem, da de handlet urett.

Bibelen sier at Noah ble 952 år. Men de 950 årene synes å være det tidsrom Noahs lov gjaldt. Qur'ânen sier at Abraham var Noahs disippel (37:84), så "Noahs tid" varte til Abraham.

29:16  Men Vi frelste ham og dem som var ombord i Arken (sammen med ham), og Vi gjorde den til et tegn for allverden.
29:17  Og (Vi sendte også) Abraham, da han sa til sitt folk: Tjen Allah og ta Ham til Beskytter. Dette er bedre for dere, om dere (bare) visste.
29:18  Dere tilber kun avguder ved siden av Allah, og dere oppdikter løgn (om Allah), sannelig dem dere tilber ved siden av Allah, har ikke makt til (å sende) dere noen forsyning. Søk da forsyning (av alle gode ting) hos Allah (alene), og tjen Ham og vær takknemlig mot Ham. Til Ham skal dere sendes tilbake.
29:19  Og hvis dere forkaster (meg), så forkastet folkeslagene før dere (også deres sendebud). Og det påhviler sendebudet kun å forkynne budskapet klart.
29:20  Ser de ikke hvordan Allah (gir) opphav til skapelsen, og så gjentar den? Dette er visselig lett for Allah.
29:21  Si: Reis omkring på jorden og se hvordan Allah har frembrakt skapelsen. Siden vil Allah frembringe en annen skapelse, sannelig Allah har makt over alle ting.

Uttrykket "Reis omkring på jorden.." er blitt brukt flere steder i Qur'ânen (6:12, 12:110, 30:10, 35:45, 40:83), og er nesten ethvert sted blitt etterfulgt av en eller annen setning, som sier noe om ødeleggelse av en nasjon og skapelse av en annen i stedet for den forrige. Verset henviser ikke til oppstandelsen etter døden, men bare til fenomenet som fremgang og nedgang av nasjoner.

29:22  Han straffer hvem Han vil og er barmhjertig mot hvem Han vil. Og til Ham skal dere sendes tilbake.
29:23  Og dere kan ikke tilintetgjøre (Allahs plan), verken på jorden eller i himmelen. Og dere har ikke noen venn eller hjelper ved siden av Allah.
29:24  Og de som ikke tror på Allahs tegn og møtet med Ham, har visselig fortvilt om Min barmhjertighet, og det er disse som vil få en smertelig straff.
29:25  Og hans folks svar var kun at de sa: Drep ham eller brenn ham. Men Allah reddet ham fra ilden. I dette er det tegn for et folk som tror.

Se note til 21:70.

29:26  Og han sa: Dere har kun tatt dere avguder ved siden av Allah på grunn av gjensidig kjærlighet i denne verden. Så på Oppstandelsens dag vil noen av dere fornekte andre, og noen av dere forbanne andre. Og deres bolig vil være Ilden, og dere vil ikke ha noen hjelpere.