Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
53: Al-Nadjm
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 3, vers 63
53:27  Og hvor mangen en engel finnes det (ikke) i himlene, men deres forbønn nytter ikke det minste, unntagen etter at Allah har gitt tillatelse til hvem Han vil, og (som Han) behager.
53:28  Sannelig, de som ikke tror på det kommende, gir englene kvinnelige navn;
53:29  enda de ikke har noen viten om det. De følger kun en formodning, og formodninger hjelper visselig ikke mot sannheten.
53:30  Vend deg da bort fra den som vender seg bort fra Vår ihukommelse, og som ikke søker noe annet enn (denne) verdens liv.
53:31  Dette er høydepunktet av deres viten. Sannelig, din Herre vet best hvem som er fart vill fra Hans vei, og Han kjenner best den som følger rettledningen.
53:32  Og til Allah tilhører det som finnes i himlene og det som finnes på jorden, så Han kan lønne dem som øver ondt for det de har gjort, og (også) lønne dem som handler godt, med det beste;
53:33  dem, som unngår de store synder og usømmeligheter unntagen mindre feil. Din Herre er visselig altomfattende i Sin tilgivelse. Han kjenner dere godt (fra den tiden) da Han skapte dere fra jorden, og da dere var fostre i deres mødres liv. Regn derfor ikke dere selv for rene. Han vet best hvem som er rettferdig.
53:34  Har du sett den som vender seg bort,
53:35  og er motvillig (etter å ha) gitt ut en liten (del for Guds sak)?
53:36  Har han kunnskap om det usette, så at han kan se (sitt eget utfall)?
53:37  Har han ikke fått beskjed om det som er i Moses' skrifter?
53:38  Og i Abrahams (skrifter), som oppfylte (løftet),

Sammenlikn 2:125. Angående Abrahams skrifter, se 87:20.

53:39  at ingen, som selv bærer en byrde, skal bære en annens byrde,
53:40  og at mennesket kun får hva det har strevet etter,
53:41  og at (resultatet) av dets streben skal påses.
53:42  Så vil det bli belønnet for det med den høyeste belønningen,
53:43  og at endemålet er hos din Herre;
53:44  og at Han får (mennesket) til å le og gråte,
53:45  og at det er Han som forårsaker død og skjenker liv,
53:46  og at Han har skapt par, hankjønn og hunkjønn,
53:47  fra en sæddråpe, når den slippes ut,
53:48  og at det påhviler Ham å frembringe den andre skapelsen,
53:49  og at det er Han som beriker og gjør til herren over skatter,

Eller: "Det er Ham som gjør rik og fattig" (Kalimât-al-Qur'ân).

53:50  og at Han er Sirius' Herre.

Grunnen til at Gud her kalles "Herre over Sirius", er at araberne mente at Sirius var en stor guddom, som brakte lykke og ulykke.

53:51  Og at Han tilintetgjorde den første grenen av 'Âd,
53:52  og Thamûd - så Han etterlot ingen,