Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
47: Muhammad
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 4, vers 39
47:27  Det skyldes, at de sa til dem som hater hva Allah har åpenbart: Vi vil adlyde dere i noen ting! Og Allah kjenner deres hemmeligheter.

Hyklerne i Madina ville ikke ta de vantros side åpenlyst. En hykler er ikke en som senker sitt eget skip, men en som tar del på begge sider og kun beskytter sine hensikter.

47:28  Men hvordan (vil det gå med dem), når englene vil bringe dem døden, idet de slår deres ansikter og deres rygger?

Her som andre steder i den Hellige Qur'ânen, betyr tawaffa: "å ta ens sjel, å la dø". Derfor betyr det selvfølgelig også: å la dø (en naturlig død), når det brukes om Jesus.

47:29  Slik er det, fordi de fulgte det som mishaget Allah, og hatet Hans velbehag. Derfor har Han gjort deres gjerninger til intet.
47:30  Mener de, i hvis hjerter det er sykdom, at Allah ikke vil bringe deres ondskap for dagen?
47:31  Og om Vi ville, kunne Vi vise deg dem. Så du kunne visselig gjenkjenne dem ved deres ansikter, og du skal visselig kjenne dem på deres tonefall. Og Allah kjenner deres gjerninger.
47:32  Og Vi vil visselig prøve dere, inntil Vi har kjennetegnet dem av dere, som kjemper (for Allahs sak), og dem som er standhaftige, og prøvd deres forskjellige handlemåter.

Rot-betydningen av 'ilm (viten) er "et tegn eller merke, med hvilket man skjelner noe fra noe annet" (Lane & Aqrab). Det er derfor korrekt å oversette: "inntil Vi har kjennetegnet dem", for Gud kjenner selvfølgelig deres tilstand på forhånd. Balâ betyr: "prøve, kjenne, erkjenne, manifestere, åpenbare" (Lane & Aqrab). Akhbâr: "nyheter, beretninger, tilstander" (Lane & Aqrab).

47:33  Sannelig, de som er vantro og vender (folk) fra Allahs vei og motsetter seg Sendebudet, etter at rettledningen er blitt klarlagt for dem, kan ikke skade Allah det minste, og Han vil gjøre deres gjerninger til intet.
47:34  Å dere troende, adlyd Allah og adlyd Sendebudet, og gjør ikke deres gjerninger til intet.
47:35  Sannelig, dem som er vantro og holder folk bort fra Allahs vei og dør mens de er vantro, vil Allah ikke tilgi.
47:36  Vær derfor ikke svake, og oppfordre dere til fred, og dere vil (visselig) ha overhånd. Og Allah er med dere, og vil ikke berøve dere (frukten av) deres handlinger.

På den annen side må muslimer ikke avslå et tilbud om fred fra fiendens side (8:62).

47:37  Livet i denne verden er kun en lek og tidsfordriv, og dersom dere tror og er rettferdige, så vil Han gi dere deres belønninger og ikke forlange deres eiendom av dere.
47:38  Hvis Han ville forlange dem av dere og presse dere, ville dere være gjerrige, og Han ville bringe deres ondskap for dagen.
47:39  Hør, dere er dem som inviteres til å gi ut for Allahs sak. Og blant dere er det den som er gjerrig, og de som er gjerrige, er kun gjerrige mot deres egne sjeler. Og Allah er den (Rike og) Selvtilstrekkelige, men dere er de fattige som har behov (for Ham). Dersom dere vender dere bort, så vil Han bringe et annet folk i stedet for dere, og så vil de ikke likne dere.

Det er ikke noen motstrid mellom dette verset og de foregående; muslimer avkreves ikke all deres eiendom, de oppfordres til å gi ut av deres eiendom for Allahs sak. Rûh-al-Ma'ânî beretter at Profeten (s.a.) - da han ble spurt om hva det var et folk som skulle settes istedet, svarte: "Om troen er forsvunnet opp til Syvstjernen, vil en mann av persisk herkomst bringe den tilbake til jorden" (se 62:4).