Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
40: Al-Mu´min
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 9, vers 86
40:27  Og Farao sa: La meg være alene, så jeg kan drepe Moses. La ham påkalle sin Herre. Jeg frykter visselig at han vil endre deres religion eller stifte ufred i landet.
40:28  Og Moses sa: Jeg søker tilflukt hos min Herre og deres Herre mot enhver hovmodig (person), som ikke tror på Regnskapets dag.
40:29  Og en troende mann som skjulte sin tro fra Faraos folk sa: Vil dere drepe en mann fordi han sier: Min Herre er Allah, mens han har kommet til dere med klare bevis fra deres Herre. Hvis han er en løgner, så vil hans løgn falle (tilbake) på ham (selv). Men hvis han taler sant, så vil noe av det han truer dere med, (visselig) ramme dere. Sannelig, Allah rettleder ikke den som overskrider (alle grenser, og er) en stor løgner.
40:30  Å mitt folk, dere har i dag en slik makt at dere dominerer i landet. Men hvem skal hjelpe oss mot Allahs straff, om den kommer til oss? Farao svarte: Jeg viser dere kun hva jeg (selv) ser, og jeg leder dere kun til rettskaffenhetens vei.
40:31  Og han som trodde sa: Å mitt folk, jeg frykter virkelig at en liknende dag som (den som rammet fortidens) folk, (også skal ramme dere);
40:32  noe lik det (som hendte) Noahs folk og (stammene) 'Âd og Thamûd og dem etter dem, og Allah har ikke til hensikt (å gjøre) noen urett mot (Sine) tjenere.
40:33  Og Å mitt folk, jeg frykter for dere en dag da det vil bli ropt på hverandre (for hjelp),
40:34  den dag, når dere vil vende ryggen til i flukt. Dere vil ikke ha noen beskytter mot Allah, og den Allah dømmer som villfaren, for ham finnes det ingen fører.
40:35  Og Josef kom visselig til dere tidligere med klare bevis, men dere opphørte ikke med å være i tvil om det han brakte dere, inntil dere ved hans død sa: Allah vil aldri oppreise noen sendebud etter ham. Således dømmer Allah enhver overtreder, tviler, som villfarende,

Se 41:44 og 72:8. Å mene at ens egen profet er den siste, er ikke noen ny villfarelse.

40:36  dem, som strides om Allahs tegn uten at de har fått noen fullmakt (fra Allah). Dette er en stor synd i Allahs og i de troendes øyne. Således forsegler Allah enhver hovmodig (og) stolt (persons) hjerte.
40:37  Og Farao sa: Å Hâmân, bygg meg et tårn, så jeg kan nå (alle) midler,
40:38  (alle) midler som fører til himlene, så at jeg kan få se på Moses' Gud, for jeg tror sannelig at han er en løgner. Og på denne måten syntes Faraos onde gjerninger ham god, og han ble vendt fra den (sanne) veien. Og Faraos plan (måtte) ende i ødeleggelse.

Angående Hâmân (=Amon), se 28:7. Det er ingen sammenblanding med Haman i Esters Bok. Farao sa spottende at han ville gå opp til himmelen for å få et glimt av Moses' Gud, men Gud viste ham Sin styrkes manifestasjon i havets dyp.

40:39  Og den troende sa: Å mitt folk, følg meg, jeg vil lede dere til rettskaffenhetens vei.
40:40  Å mitt folk, livet i denne verden er kun en (midlertidig) nytelse, og det hinsidige er visselig det varige hjem.
40:41  Den som handler ondt, skal ikke lønnes med annet enn dets like, men den som handler rettferdig og er troende, om det er mann eller kvinne, det er disse som vil inngå i Hagen, der vil de bli forsynt uten regnskap.
40:42  Og Å mitt folk, hvordan har jeg det, at jeg kaller dere til frelse, og dere kaller meg til Ilden.
40:43  Dere byr meg til å fornekte Allah og gi Ham partnere, som jeg ikke har noen viten om, mens jeg kaller dere til den Allmektige, den Store Tilgiveren.
40:44  Det til hvilket dere kaller meg, har visselig ingen (rett til) påkallelse, verken i denne verden eller i den kommende, og vår tilbakevendelse er visselig til Allah, og overtrederne vil sannelig være Ildens beboere.

"..har visselig ingen (rett til) påkallelse.." kan også bety: passer ikke for påkallelse, bør ikke påkalles, eller har ikke noe krav til å bli påkalt.

40:45  Så dere vil ihukomme hva jeg sier til dere. Og jeg betror min sak til Allah, Allah ser visselig alle (Sine) tjenere.
40:46  Så Allah frelste ham fra deres onde (renker) de planla, og den onde straffen omfattet Faraos folk,
40:47  ilden som de utsettes for morgen og aften. Og på den dag, da (dommens) time inntreffer, (skal det sies til englene): Kast Faraos folk i den strengeste straffen.

Adkhilô betyr: inngå; og utfra sammenhengen ser man at det er snakk om å la inngå med makt, slik at vi her har oversatt "kast".

40:48  Og når de strides med hverandre i Ilden, da vil de svake si til de hovmodige: Sannelig, vi fulgte alltid dere. Kan dere nå ta en del av Ilden fra oss?
40:49  De hovmodige vil svare: Vi er visselig alle (sunket) i den. Allah har sannelig allerede dømt mellom (Sine) tjenere.
40:50  Og de som vil være i Ilden, vil si til Helvetes voktere: Påkall deres Herre, at Han kanskje må lette oss straffen en (eller annen) dag.
40:51  De [vokterne] vil svare: Kom ikke deres sendebud til dere med klare bevis? De vil si: Jo! De [vokterne] vil si: Be da! - men de vantros bønn er til ingen nytte.
40:52  Vi vil visselig hjelpe Våre sendebud og de troende i dette livet, og også på den dag da vitnene kommer frem,