Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
39: Al-Zumar
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 8, vers 76
39:27  Så lot Allah dem smake ydmykelsen i dette livet, og det kommende (livs) straff er visselig strengere, om de bare visste.
39:28  Og Vi har visselig i denne Qur'ân fremstilt enhver slags liknelse for menneskene, for at de kanskje kan tenke seg om.
39:29  (Vi har åpenbart) Qur'ânen på arabisk, i hvilken det ikke finnes avvikelse fra rettferdighet (og sannhet), for at de kan bli rettferdige.

Se 12:3. Vi kunne også ha oversatt: "en klar og veltalende Qur'ân".

39:30  Allah fremstiller en liknelse om en mann, som tilhører stridende partnere, og en (annen) mann, som helt og fullstendig tilhører én mann. Er de to like i sine tilstander? All lovprisning tilkommer Allah (alene). Men de fleste av dem vet ikke.
39:31  Du vil visselig dø, og de skal (også) dø.
39:32  Så skal dere visselig strides innbyrdes for deres Herre på Oppstandelsens dag.
39:33  Hvem er da mer urettferdig enn den som lyver mot Allah, og (den som) forkaster sannheten, når den kommer til ham? Finnes det ikke en bolig i Helvete for de vantro?
39:34  Og den som bringer sannheten, og bekrefter den, disse er de rettferdige.
39:35  For disse er det hos deres Herre (alt) hva de ønsker. Det er belønningen for dem som handler godt.
39:36  Så at Allah kan fjerne de onde (følgene) av det de gjorde fra dem, og gi dem deres belønning for de beste av deres gjerninger.
39:37  Er ikke Allah tilstrekkelig for Sin tjener? Og de søker å skremme deg med dem (de setter) ved siden av Ham. Og den Allah dømmer som villfaren, for den finnes det ingen rettleder.
39:38  Og den Allah rettleder, så kan ingen villede ham. Er ikke Allah den Allmektige, gjengjeldelsens Herre?
39:39  Hvis du spør dem: Hvem har skapt himlene og jorden? Vil de visselig svare: Allah! Si: Hva mener dere? Hvis Allah ønsker å skade meg, kan da de som dere påkaller ved siden av Allah, fjerne den skaden? Eller om Han ønsker (å vise) meg barmhjertighet, kan de så holde tilbake Hans barmhjertighet? Si: Allah er tilstrekkelig for meg. De som vil sette sin lit til (noen), setter deres lit til Ham.
39:40  Si: Å mitt folk, handle på deres sted; jeg handler visselig (også); så dere vil snart få vite,

Istedenfor "beste" kan det også oversettes: "rang, sted, storhet, makt", hvis vi avleder ordet av roten makana i stedet for roten kana.

39:41  over hvem en straff vil komme som vil nedverdige ham, og på hvem en varig straff vil stige ned.
39:42  Vi har visselig åpenbart deg den (fullkomne) Bok med sannheten (og gavn) for menneskeheten. Den som da følger rettledningen, gjør det til sitt eget beste. Og den som farer vill, farer kun vill til egen skade. Og du er ikke vokter over dem.
39:43  Allah tar sjelene bort ved deres død, og også dem som ennå ikke er døde, men ved deres søvn. Så beholder Han dem som Han har bestemt døden over, og sender (tilbake) de andre til en fastsatt tid. I dette er det visselig tegn for et folk som tenker seg om.

Ved menneskets død, dør ikke sjelen, heller ikke blir den oppløst, men den blir brakt bort fra dens menneskelige oppholdssted og blir holdt i andre regioner, for å gjøre menneskets handlingers regnskap. Siden sjelen er udødelig, blir mennesket advart mot å gjøre slike handlinger som kan forderve den. Den mest avskyelige handling er å sette noen opp ved Gud. Dette verset kan heller ikke begrunne Jesu opptakelse til himmelen, for hvis han var levende, ble hans sjel sendt tilbake til den fastsatte tid (til hans naturlige død). Og om Gud beholdt hans sjel, var han død. I begge tilfeller ville hans kropp blitt etterlatt på jorden.

39:44  Har de tatt seg forbedere ved siden av Allah? Si: Enda de ikke har makt over noe og ikke forstår?
39:45  Si: All forbønn er hos Allah alene. Ham tilhører herredømmet over himlene og jorden. Deretter skal dere vende tilbake til Ham.

Se 2:256. Kun den Allah gir tillatelse, kan gå i forbønn.

39:46  Når Allah, den Ene, ihukommes, så krymper deres hjerter, som ikke tror på det kommende av uvilje. Men når andre folk enn Ham nevnes, fryder de seg.
39:47  Si: Å Allah, himlenes og jordens Skaper. Du, som kjenner det usynlige og det åpenbare, Du vil (alene) dømme mellom Dine tjenere i (alt) det de er uenige om.
39:48  Og selv om synderne hadde alt det som finnes på jorden og like mye til, ville de visselig (søke) å løskjøpe seg med det fra den onde straffen på Oppstandelsens dag. Og fra Allah skal det komme til dem, det som de aldri kan tenke seg.
39:49  Og de onde (følgene) av det de hadde ervervet, skal vise seg for dem, og det de pleide å drive spott med, vil omringe dem.
39:50  Når noe ondt treffer mennesket, påkaller det Oss. Deretter når Vi skjenker det noe nådig fra Oss, sier det: Jeg har utelukkende fått dette på grunn av (min særlige) viten. Men nei, det er en (stor) prøvelse, men de fleste av dem vet (det) ikke.
39:51  De som var før dem, sa det samme, så alt det de ervervet seg, nyttet dem ikke.
39:52  Og de onde (følgene av) hva de har fortjent, vil ramme dem. Og de som handlet urettferdig, de onde (følgene) av deres handlinger, vil også ramme dem. Og de kan ikke gjøre (Oss) maktesløse.