Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
3: Âl-´Imrân
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 20, vers 201
3:79  Og det er visselig blant dem en del som fordreier Skriften med sine tunger for at dere skal mene at det er fra Skriften, og det er ikke fra Skriften. Og de sier: Dette er fra Allah, men det er ikke fra Allah, og de sier en løgn om Allah, og de vet det.
3:80  Det sømmer seg ikke for et menneske at Allah skulle gi ham Skriften og herredømmet og profetdømmet, og at han så skulle si til mennesker: Vær mine tjenere ved siden av (at dere er) Allahs. Men (han vil si): Vær alene Herren hengivne, når dere jo dog lærer Skriften og leser den.
3:81  Heller ikke vil han by dere at dere skulle ta englene og profetene til herrer. Skulle han mon påby dere vantro, etter at dere har underkastet dere (Allah)?
3:82  Og (ihukom den tid) da Allah opprettet en pakt (med folkene) ved (deres) profeter (og sa): Hva Jeg enn har skjenket dere av skrift eller visdom, og det så kommer til dere et sendebud som bekrefter det som er hos dere, så skal dere visselig tro ham, og han skal dere visselig hjelpe. Han sa: Godtar dere dette, og påtar dere denne forpliktelsen overfor Meg? De sa: Vi godtar. Han sa: Bevitne da at Jeg er hos dere blant dem som bevitner (det).

Denne pakt med profetene tas også av Profeten (s.a.) selv (33:8). Forpliktelsen til å tro på kommende sendebud påhviler også Muhammads (s.a.) menighet.

3:83  Men de som vender seg bort etter dette - disse er opprørere.
3:84  Søker dere en annen religion enn Allahs når alle som er i himlene og på jorden underkaster seg Ham - frivillig eller tvungent? Til Ham skal dere sendes tilbake.
3:85  Si: Vi tror på Allah og det Han har åpenbart oss, og det Han har åpenbart Abraham og Ismael og Isak og Jakob og stammene, og på det som ble gitt Moses og Jesus og (alle de andre) profetene fra deres Herre. Vi gjør ingen forskjell mellom dem, og vi underkaster oss Ham.
3:86  Og om noen søker en annen religion enn Islâm, skal den ikke mottas av ham, og han skal i det kommende (liv) være blant taperne.

Meningen med dette verset er at en som har tatt Islâm for den sanne religionen, og studert den nøye og vet i sitt indre at Islâm er den rette vei, som selv har fulgt den fullstendig, underkastet seg fullstendig og er kjent med Islâm som man er kjent med sitt hus. Hvis denne personen da konverterer fra Islâm til en annen religion av en eller annen grunn, med viten i sitt hjerte om at Islâm er den sanne religion, og så tiltar i sin vantro og dør som vantro; disse er de villfarne.

3:87  Hvorledes skal Allah rettlede et folk som er blitt vantro etter at de har trodd og bevitnet at Sendebudet var sannheten, og etter at de klare bevis var kommet til dem? Og Allah rettleder ikke det urettferdige folk.
3:88  Slikes lønn skal være at Allahs forbannelse og englenes og alle menneskers (tilsammen) skal være over dem!
3:89  De skal forbli i den i lang tid! Straffen skal ikke lettes for dem, og det skal ikke gis dem utsettelse.
3:90  Unntagen dem som angrer etter det og forbedrer seg, for da er Allah visselig Tilgivende, Barmhjertig.
3:91  Sannelig, de som blir vantro etter at de har trodd, og så tiltar i vantro, deres anger skal ikke mottas, og de er de villfarne.
3:92  Sannelig, de som er vantro, og som dør som vantro, fra dem skal ikke mottas - om det så var jorden full av gull, selv om han også skulle ønske å løskjøpe seg med det. For slike er det en smertelig straff, og de vil ikke ha noen hjelpere.

Både dette verset og vers 73 beviser klart at Islâm ikke har noen straff i denne verden for frafall. Det tales kun om straff i det hinsidige. Jødene kunne erklære deres tro og avsverge den, uten at de ble stilt til ansvar. Og som dette verset sier kunne folk falle fra troen, leve resten av deres liv som vantro og dø som vantro - det var ikke tale om å straffe dem. Rett til å straffe for dette tilkommer alene Gud!

3:93  Dere vil ikke nå den (fullkomne) rettferdighet før dere gir bort av det dere elsker, og hva dere enn gir ut, så er Allah visselig vitende om det.

For å oppnå sann tro, noe som er essensen i rettferdighet, må man være forberedt til å ofre alt man har kjær.

3:94  Enhver føde var tillatt for Israels barn, med unntagelse av det som Israel forbød seg selv, før Torahen ble åpenbart. Si: Kom da med Torahen og les den, om dere er sannferdige!
3:95  Men de som oppdikter en løgn om Allah etter dette, det er slike som er de urettferdige.
3:96  Si: Allah har talt sannhet. Følg derfor Abraham den oppriktiges religion, (som) alltid var tilbøyelig overfor Allah, og han var ikke en av avgudsdyrkerne.
3:97  Sannelig, det første Hus som ble grunnlagt for mennesker var det i Bakka, en velsignelse og rettledning for allverden.

Bakka er det samme som Makka. På arabisk blir m-lyden enkelte steder brukt som b, altså her har "mîm" blitt forandret til "bâ".

3:98  I det er det tydelige tegn: (Det er) Abrahams oppholdssted, og enhver som går inn dit, er i sikkerhet. Og for Allah er pilgrimsferden til Huset (en plikt) pålagt menneskene; for de av dem som er i stand til å dra til det. Og de som er vantro (skal betenke), at Allah visselig er Uavhengig av allverden.

Her nevnes det to tydelige tegn i forbindelse med Ka'baen. For det første, Maqâm Ibrâhîm: Abrahams ståplass, som var kjent lenge før Islâm og som pekte tilbake på stamfaren Abraham og den sanne religionen. For det andre: den sikkerheten som Gud utlovet for Makkas vedkommende. I profeten Muhammads (s.a.) fødselsår, forsøkte kong Abraha å erobre Makka, men ble på en forunderlig måte drevet bort (se sûra 105). Og aldri siden Islâm ble etablert, har Makka vært i vantroendes hender, selv om hele den øvrige islamske verden falt som et bytte for den vestlige kolonialismen - et tydelig tegn på Islâms og Qur'ânens guddommelige opprinnelse.

3:99  Si: Å dere Skriftens folk, hvorfor fornekter dere Allahs tegn, og Allah er vitne til det dere gjør.
3:100  Si: Å dere Skriftens folk, hvorfor holder dere den troende borte fra Allahs vei, idet dere forsøker å gjøre den krum, og dere er dog selv vitner? Og Allah er ikke uvitende om hva dere gjør.
3:101  Å dere som tror, om dere følger en del av dem som Skriften ble gitt, så vil de gjøre dere vantro igjen etter at dere har trodd.
3:102  Men hvordan kan dere bli vantro når Allahs tegn er blitt forelest dere, og Hans Sendebud er blant dere? Og den som holder fast ved Allah, han blir visselig ledet til den rette vei.
3:103  Å dere som tror, frykt Allah med den rette gudsfrykt, og dø ikke før dere har underkastet dere.

Siden tidspunktet for døden er ukjent, kan en være sikker på å dø i en tilstand av resignasjon til Gud, bare hvis man er i den tilstanden uavbrutt! Av dette kan man trekke den slutningen at en alltid skal være lydig mot Gud.

3:104  Og hold fast ved Allahs rep alle sammen, og la dere ikke splittes. Og ihukom Allahs nåde mot dere da dere var fiender. Den gang føyde Han deres hjerter sammen, så dere ved Hans nåde ble brødre. Og dere var på kanten av en brennende avgrunn, og Han reddet dere fra den. Slik gjør Allah Sine tegn tydelige for dere, så dere kan være rettledet.