Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
3: Âl-´Imrân
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 20, vers 201
3:53  Men etter at Jesus hadde oppdaget deres vantro sa han: Hvem er mine hjelpere i Allahs sak? Disiplene sa: Vi er Allahs hjelpere. Vi tror på Allah, og bevitne du at vi er gudhengivne.

"Gudhengivne" er en oversettelse av muslimûn, som egentlig betyr: "som underkaster seg Gud".

3:54  Vår Herre, vi tror på det som Du har åpenbart, og vi følger dette sendebudet. Skriv oss da opp sammen med dem som bevitner (sannheten).
3:55  Og de [deres fiender] la en plan, og Allah la (også) en plan. Og Allah er den Beste planleggeren.
3:56  (Ihukom den tid) da Allah sa: Å Jesus, Jeg vil la deg dø (en naturlig død) og forlene deg ære hos Meg og rense deg (for anklagene) fra dem som er vantro, og sette dem som følger deg over dem som er vantro, inntil Oppstandelsens dag. Så skal dere vende tilbake til Meg, og Jeg vil dømme mellom dere i det dere var uenige om.

Mutawaffîka betyr etter Ibn 'Abbas, Profetens (s.a.) fetter, det samme som Mumîtuka, dvs. la dø. Tawaffâ betyr også alle andre steder i Qur'ânen: "ta ens sjel eller ånd" - det er derfor absolutt ingen grunn til å ta det i en annen betydning her. Rafa' betyr ikke her noen bokstavelig "oppreisning" eller "oppløfting". Profeten (s.a.) har sagt: "Allah vil ved denne Qur'ânen opphøye noen og nedverdige andre" (Ibn Mâdjah). Rafa' betyr altså her: å opphøye, å ære. Ved å forsøke å drepe Jesus ved korsfestelse, ville jødene bevise at han ikke var noen profet, men en som var forbannet av Gud (jf. 5 Mosebok 21:22-23). Gud frelste ham fra denne døden og reddet ham dermed for jødenes anklage. Se også 4:158.

3:57  Og hva de vantro angår, så vil Jeg straffe dem med en streng straff i denne verden og i den kommende, og de vil ikke ha noen hjelpere.
3:58  Og hva angår dem som tror og handler rettferdig, så vil Jeg til fulle gi dem deres lønn. Og Allah elsker ikke de urettferdige.
3:59  Dette er hva Vi foreleser deg av tegnene og den vise formaningen.
3:60  Sannelig, med Jesus er det hos Allah liksom med Adam [mennesket]. Han skapte ham av støv, og så sa Han til ham: Bli til, og han ble til.
3:61  Sannheten er fra din Herre, vær derfor ikke en av tvilerne.
3:62  Og den som strides med deg om dette, etter at erkjennelsen har kommet til deg, (til slike) skal du si: Kom, la oss tilkalle våre sønner og deres sønner, og våre hustruer og deres hustruer, og våre folk og deres folk, og så be hengivent og nedkalle Allahs forbannelse over løgnerne.

Dette forslaget om Mubâhalah, dvs. Guds dom, ble stilt de kristne fra Nadjrân, som var kommet til Madîna for å drøfte religiøse uoverensstemmelser med Profeten (s.a.). De kristne våget ikke å ta utfordringen. I vår tid er denne oppfordringen til Guds dom på mange måter og ved mange steder gjentatt av Mirzâ Ghulâm Ahamad, den utlovede Messias og Mahdi, grunnleggeren av Islâms Ahmadiyya menighet.

3:63  Sannelig, dette er visselig den sanne beretning, og det er ingen gud unntagen Allah, og sannelig, Allah er visselig den Allmektige, den Allvise.
3:64  Om de da vender seg bort, så kjenner Allah visselig dem som stifter ufred.
3:65  Si: Å dere Skriftens folk, kom til en likelig overenskomst mellom oss og dere: at vi ikke tilber andre enn Allah og ikke setter noe som helst likt med Ham, og at ingen av oss tar andre til herrer enn Allah. Men om de vender seg bort, så si: Bevitne da dere at vi er gudhengivne.
3:66  Å Skriftens folk, hvorfor strides dere om Abraham, når Torahen og Evangeliet først ble åpenbart etter ham? Vil dere da ikke forstå?
3:67  (Hør nå her!) Dere er jo dog dem som stridde om det som dere hadde viten om. Hvorfor strides dere da om det som dere ikke har noen viten om? Og Allah vet, og dere vet ikke.

Jøder og kristne kan med noen rimelighet diskutere Loven og Evangeliet, men deres kunnskap om Abrahams virkelige religion og hans virkelige liv er for lite til å danne grunnlag for en strid.

3:68  Abraham var ikke jøde, heller ikke kristen, men han var gudhengiven og hadde underkastet seg (Allah alene), og han var ikke en av avgudsdyrkerne.
3:69  Sannelig, de som står Abraham nærmest er de som fulgte ham, og denne Profeten og de troende. Og Allah er de troendes Venn.
3:70  En del av Skriftens folk ønsker at de kunne lede dere vill, men de leder bare seg selv vill, og de forstår det ikke.
3:71  Å dere Skriftens folk, hvorfor fornekter dere Allahs tegn, når dere dog er vitner (til dem)?
3:72  Å dere Skriftens folk, hvorfor blander dere sannheten med løgn og skjuler sannheten, når dere dog kjenner den?
3:73  En del av Skriftens folk sier: Tro på det som er blitt åpenbart dem som tror, ved dagens begynnelse - og fornekt det om dens ende [aftenen], så de kan vende tilbake (til deres tro).
3:74  Og adlyd bare den som følger deres religion. Si (til dem): Sannelig (den sanne) rettledningen, rettledning fra Allah, er at det skal gis en det samme som ble gitt dere, eller de vil strides med dere for deres Herre. Si (til dem): Sannelig, all nåde er i Allahs hånd. Han skjenker den til hvem Han vil. Og Allah er Altomfattende, Allvitende.

Rettledningen for jødene såvel som for de kristne er, at "det skal gis en det samme, som ble gitt dere". Her henvises igjen til åpenbaringen til Moses i 5. Mosebok 18:18 om den profet "lik Moses", dvs. en lovgivende profet, til hvem det skal gis en lov liksom det ble gitt til Moses en lov.

3:75  Han utvelger i Sin barmhjertighet hvem Han vil, og Allah er den største nådes Herre.
3:76  Og blant Skriftens folk er det noen som, om du betror dem en skatt, vil gi den tilbake til deg. Og blant dem er det noen som, om du betror dem en dinâr, ikke vil gi deg den tilbake med mindre du blir stående over ham. Dette (er slik) fordi de sier: Det hviler intet ansvar på oss overfor analfabetene. Og de sier en løgn om Allah, og de vet det.
3:77  Nei! Den som oppfyller sin forpliktelse og frykter (Allah) - sannelig, Allah elsker de gudfryktige.
3:78  Sannelig, de som selger pakten med Allah og sine edelige løfter for en ringe pris, slike skal ikke ha noen del i det kommende (liv), og Allah vil ikke tale til dem og se til dem på Oppstandelsens dag; heller ikke vil Han rense dem, og de skal få en smertelig straff.