Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
3: Âl-´Imrân
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 20, vers 201
3:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
3:2  Alif Lâm Mîm (Jeg er Allah, den Allvitende).

Se kap. 2, vers 2.

3:3  Allah, det finnes ingen annen gud unntagen Ham, den Levende, den Selvopprettholdende og den Altoppholdende.
3:4  Han har åpenbart deg Boken med sannheten, som bekrefter det som var før den. Og tidligere åpenbarte Han Torahen og Evangeliet,
3:5  som rettledning for mennesker, og Han har åpenbart den [Boken] som atskiller (mellom sannhet og løgn). Sannelig, de som fornekter Allahs tegn, over dem (vil det komme) en streng straff, og Allah er Allmektig, Herren over gjengjeldelse.

Al-Furqân kan referere til den Hellige Qur'ânen, eller til himmelske tegn som ble skjenket den Hellige Profeten (s.a.) for å bekrefte hans sannhet.

3:6  Sannelig, intet er skjult for Allah på jorden, og heller ikke i himlene.
3:7  Han er den som former dere i livmorene, slik som Han vil. Det finnes ingen annen gud enn Ham, den Allmektige, den Allvise.
3:8  Det er Han som har åpenbart deg Boken; i den er det avgjørende vers (som inneholder dype meninger), de er Bokens grunnlag, og (det er) andre som er underkastede fortolkninger. Hva da angår dem som er fordervet i sine hjerter, så følger de det som er underkastet fortolkning, idet de søker (å skape) splittelse, og idet de søker dets (feilaktige) tolkning. Men ingen kjenner den (rette) tolkning unntagen Allah og de som er fast grunnet i viten. De sier: Vi tror på det. Det er alt sammen fra vår Herre. Og bare de forstandige vil tenke seg om.

a) Umm betyr: 1) mor, 2) kilden, opprinnelsen eller grunnlaget av en ting, 3) noe som er bundet til andre ting som er i nærheten, 4) noe som er kilde til underhold og støtte (Aqrab & Mufradât). b) Den Hellige Qur'ânen er enestående, også i denne henseende at den selv klart angir hvilket prinsipp som bør følges i dens fortolkning. De "avgjørende" vers er dem som inneholder Islâms fundamentale læresetninger. Andre vers er billedlige og bør fortolkes i lyset av de avgjørende, fundamentale vers. Mutasjâbihât betyr egentlig "de som likner på hverandre" - forskjellige vers om samme emne må derfor alltid holdes sammen. Det er verdt å huske at dette verset ble åpenbart under diskusjon med de kristne fra Nadjrân (Djarîr). De kristnes største feiltakelse beror nettopp på at de ikke forstår at visse uttrykk også i de tidligere skrifter er billedlige, og derfor må fortolkes i lyset av de grunnleggende læresetninger. Deres største villfarelse består i at de ikke fortolker et uttrykk som "Guds sønn" i lyset av den grunnleggende læren om at Gud er én.

3:9  Vår Herre, la ikke våre hjerter forderves etter at Du har rettledet oss, og skjenk oss barmhjertighet fra Deg, for Du er alene den som skjenker (alle ting).
3:10  Vår Herre, Du vil sannelig samle menneskeheten til Dommens dag, som det ikke er noen tvil om, og sannelig Allah bryter aldri (Sitt) løfte.
3:11  Sannelig, de som er vantro, deres rikdommer og deres barn vil ikke nytte dem mot Allah, og slike skal bli brensel for Ilden,
3:12  liksom Faraos folk og de før dem; de forkastet Våre tegn, så Allah straffet dem da for deres synder, og Allah er streng til å straffe.
3:13  Si til dem som er vantro: Dere vil visselig bli overvunnet, og drevet (og samlet) sammen til Helvete. Og et ondt hvilested er det.
3:14  Sannelig, det var et tegn for dere i de to hærer som støtte sammen; den ene hæren kjempet for Allahs sak, og den andre var vantro. Og de (troende) så dem med egne øyne som dobbelt så mange som dem selv. Og Allah styrker med Sin hjelp hvem Han vil. Sannelig, i dette er det lære for dem som har øyne.

Verset henviser til slaget ved Badr, hvor en dårlig utrustet hær av muslimer på 313 mann slo en krigsvant og velutrustet hær fra Makka på 1000 mann. Hermed oppfylles en profeti i Qur'ânen (se 54:45-49) og en i Bibelen (Jesaja 21:13-17). En tredjedel av makkanernes hær var skjult bak en høyde, slik at muslimene kun så dem som 600, dvs. dobbelt så mange som seg selv.

3:15  Forskjønnet for mennesker er kjærligheten til de begjærte ting; til kvinner og barn og opphopede skatter av gull og sølv og veloppdrettede hester og kveg og åkre. (Alt) dette er underhold for det nåværende liv. Og hos Allah er det skjønneste hjemsted.

"Veloppdrettede" (av Wasm) kan også oversettes "på gress" (av Sâma).

3:16  Si: Skal jeg gi dere beskjed om noe som er bedre enn dette? For dem som frykter (Allah) er det hos deres Herre Hager, gjennomstrømmet av floder - de skal forbli der for alltid - og rene ektefeller og Allahs velbehag. Og Allah ser (etter Sine) tjenere,

Basîr-umbil-ibâd betyr egentlig: "se tjenerne". Her kan det også oversettes med følgende: 1) se etter Sine tjenere, 2) ta vare på Sine tjenere. Disse betydningene kommer frem av ordet "bil" og er i samsvar med den arabiske språkbruken.

3:17  dem som sier: Vår Herre, vi tror sannelig. Tilgi oss derfor våre synder, og frels oss fra Ildens straff,
3:18  (dette er Hager for) de standhaftige og de sanndru og de lydige og de som gir ut (for Allahs sak), og de som ber om tilgivelse i den siste del av natten.
3:19  Allah bevitner at det ikke finnes noen annen gud enn Ham, og (det samme gjør) englene og de som har viten, idet Han opprettholder rettferdigheten. Det finnes ingen annen gud enn Ham, den Allmektige, den Allvise.
3:20  Sannelig, (den sanne) religionen hos Allah er Islâm. Og de som Skriften ble gitt til ble ikke uenige, men innbyrdes av overtredelse mot hverandre, etter at erkjennelsen var kommet til dem. Og den som fornekter Allahs tegn (skal vite, at) Allah visselig er rask til å avregne.

Alle religioner tror på Guds Enhet og underkastelsen av Guds vilje, men enda så er det bare i Islâm tanken på underkastelse av Guds vilje har funnet sin fullendelse. Fordi fullstendig overgivelse krever fullstendig manifestasjon av Guds attributter, og det er i Islâm alene en slik manifestasjon finner sted. Så av alle religiøse systemer er det Islâm alene som fortjener å bli kalt Guds egen religion. Alle religioner var mer eller mindre "Islâm" i deres originale form, og deres tilhengere "muslimer" i litterær betydning. Men ikke før den tid kom hvor religionen ble fullstendig i alle dens forskjellige aspekter, ble den gitt navnet "al-Islâm".

3:21  Og om de strides med deg, så si: Jeg har helt og fullstendig underkastet meg Allah, og (det har også) de som følger meg. Og si til dem som Skriften ble gitt til, og til de analfabetiske (araberne): Har dere underkastet dere? Og om de underkaster seg (Allahs åpenbarte vilje), så er de rettledet. Men om de vender seg bort, så påhviler det bare deg å overbringe (budskapet). Og Allah ser tjenerne.

Ummiyyûn kjennetegner de som ikke følger noen åpenbart skrift. Ordet er flertall av Ummiy, som betyr en som ikke kan lese eller skrive. Betydningen i dette verset er den samme for kap. 2, vers 79.

3:22  Sannelig, de som fornekter Allahs tegn og søker å drepe profetene uten grunn, og søker å drepe dem blant menneskene som påbyr rettferdighet - forkynn dem da en smertelig straff.
3:23  Det er disse hvis gjerninger blir til intet i denne verden og den kommende, og de vil ikke ha noen hjelpere.
3:24  Har du ikke sett dem som en del av Skriften ble gitt til? De kalles til Allahs Bok for at den kan dømme mellom dem, men en del av dem vender seg bort i motvilje.
3:25  Dette er fordi de sier: Ilden vil ikke berøre oss unntagen noen (få) dager, og det de har forfalsket har bedratt dem i deres religion.

Jødene og de kristne hadde kun fått "en del av skriften", for deres åpenbaring var ufullstendig og midlertidig. Både jøder og kristne mener at frelse er deres monopol, at de er utvalgte fremfor andre, men selvom disse idéer finnes i deres skrifter, er de ikke åpenbaringer, men forfalskning som verset sier.

3:26  Men hvordan (vil det være) når Vi samler dem til den dag som det ikke er tvil om, og enhver sjel til fulle får det den har ervervet seg, og de ikke vil lide urett?