Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
28: Al-Qasas
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 9, vers 89
28:53  De, til hvem Vi ga boken før denne [Qur'ânen], tror på den.
28:54  Og når den foreleses for dem, sier de: Vi tror på den, da den visselig er sannheten fra vår Herre. Sannelig, også før denne hadde vi underkastet oss.
28:55  Disse vil få deres belønning to ganger, fordi de var utholdende og gjengjaldt ondt med godt, og ga ut av det Vi hadde forsynt dem med.

Slike personer blant "Bokens folk" som også tror på Qur'ânen, vil ha dobbel belønning, fordi de trodde på Torahen og på Qur'ânen, og også fordi de gjennomgikk lidelser med utholdenhet for sannhetens skyld.

28:56  Og når de hører forfengelig tale, vender de seg bort fra den og sier: Oss (tilkommer) våre handlinger, og dere (tilkommer) deres handlinger. Fred være med dere. Vi søker ikke de uvitendes (selskap).
28:57  Du kan visselig ikke rettlede (alle) dem du elsker, men Allah rettleder hvem Han vil. Og Han kjenner best dem som lar seg rettlede.
28:58  Og de sier: Hvis vi fulgte rettledningen sammen med deg, så ville vi bli ført bort fra vårt land. (Si til dem:) Har Vi da ikke grunnfestet for dem et fredhellig (og) sikkert (sted), hvor alle tings frukter bringes som underhold fra Oss? Men de fleste av dem vet ikke.
28:59  Og hvor mangen en by, som frydet seg over sitt (behagelige) liv, har Vi (ikke) ødelagt. Og dette er deres boliger, som ikke har vært bebodd etter dem. Og det er Oss, som er arving (til det hele).

Det hadde i fortiden levd flere folk som var mye mer mektigere, velstående og hadde oppnådd høyere sivilisasjon enn de makkanerne fryktet, men hver gang et slikt folk forkastet sannheten og oppførte seg hovmodent, ble de utslettet fra jordas overflate, som om de aldri hadde levd på den, og de som ble betraktet svake, var i stand til å ta deres plass.

28:60  Og din Herre vil aldri ødelegge byene, før Han har oppreist i deres byenes mor et sendebud, som foreleser dem Våre tegn. Og Vi vil ikke ødelegge byene, med mindre deres innbyggere handlet urett.

Når ordet "byene" brukes på arabisk, henviser det til hele landet. "Byenes mor" hentyder da til hovedstaden eller en sentrumsby, en by hvor folk fra hele landet samles, møtes og bringer nytt tilbake til deres hjemsteder. Den usedvanlige hyppighet og alminnelighet av natur, ulykker i form av hungersnød, kriger, jordskjelv og forskjellige typer epidemier i det siste århundret krever at denne tidens guddommelig Reformator viser seg. Det har den også gjort i skikkelsen av Hadhrat Mirzâ Ghulâm Ahmad, grunnleggeren av Ahmadiyya-bevegelsen.

28:61  Og hva dere enn får skjenket av (alle mulige) ting, så (skal dere vite, at det kun er) en forsyning for denne verden og dens skjønnhet. Og det som er hos Allah, er bedre og varig. Vil dere da ikke forstå?
28:62  Er da den, som Vi har gitt et godt (og skjønt) løfte, som han vil møte (oppfyllelsen av), lik den som Vi har skjenket (bare) denne verdens forsyning, hvor han på Oppstandelsens dag vil høre til dem som bringes frem (til dom)?
28:63  Og på den dag vil Han kalle dem og si: Hvor er de dere hevdet var Mine partnere?
28:64  De over hvem (dommens) ord har vist seg berettiget, vil si: Vår Herre, det er disse vi villedet. Vi villedet dem, liksom vi selv farte vill. Vi sier oss fri (fra dem og vender oss) til Deg. Det var ikke oss de tilba.
28:65  Og det skal sies (til avgudsdyrkerne): Påkall deres medguder! Så vil de påkalle dem, men de vil ikke svare dem. Og de skal se straffen. Gid de hadde latt seg rettlede.
28:66  Og på den dag vil Han kalle dem og si: Hva svarte dere sendebudene?
28:67  Så vil de ikke motta noe nytt, og de vil ikke spørre hverandre.
28:68  Men hva angår den, som angrer og tror og handler rettferdig, så vil han kanskje være en av dem som vil ha fremgang.

Ifølge Islâm forblir veien av anger alltid åpen. Den syndige kan angre til og med i det siste åndedraget av sitt liv. Han er aldri over grensen til å bli frelst, unntatt når han selv velger å lukke døren til frelse for seg selv, ved hardnakket fornektelse av sannheten.

28:69  Og din Herre skaper hva Han vil, og utvelger (hvem Han vil). Valget tilkommer ikke dem. Hellig er Allah og høyt opphøyet over det de setter ved siden av (Ham).

Enkelte har anvendt dette verset til å fraskrive mennesket rett til enhver form for handlefrihet. Det "valg" som det imidlertid er snakk om i dette verset, er utvelgelsen av sendebud. Denne utvelgelsen tilkommer alene Allah. Vers 66 og følgende gjør det klart at det dreier seg om de vantros stilling til Guds profeter.

28:70  Og din Herre vet hva deres hjerter skjuler, og hva de åpenbarer.
28:71  Og Han er Allah, det er ingen gud unntagen Ham (alene). Ham tilkommer all lovprisning i begynnelsen og det hinsidige. Kongedømmet er Hans, og til Ham vil dere vende tilbake.
28:72  Si: Fortell meg om Allah lot natten vare evig over dere til Oppstandelsens dag, hvilken gud ved siden av Allah ville så kunne bringe dere lys? Vil dere da ikke høre?

Ara'aitum er et arabisk uttrykk som betyr: "fortell meg; informer meg om".

28:73  Si: Fortell meg om Allah gjorde dagen evig over dere inntil Oppstandelsens dag, hvilken gud ved siden av Allah kunne så bringe dere en natt som dere kunne hvile i? Vil dere da ikke se?

Mens uopphørlig arbeid og uopphørlig avslapning er skadelig for menneskets fysiske helse, er derimot periodevis avslapning i form av natt og periodevis arbeid i form av dag, to store og viktige gaver skjenket fra Gud. Om natten får våre trøtte legemsdeler avslapning, og vi er klare med nye krefter til neste dags arbeid, og om dagen jobber vi og tjener vårt levebrød. Så det at deres, altså nattens og dagens veksling fortsetter, er en stor og viktig guddommelig velsignelse.

28:74  Og av Sin barmhjertighet har Han skapt dag og natt for dere, for at dere kan hvile (om natten) og for at dere kan søke Hans nåde (om dagen), og for at dere må være takknemlige.
28:75  Og på den dag vil Han kalle dem og si: Hvor er de dere hevdet var Mine partnere?
28:76  Og Vi skal ta ut et vitne fra ethvert folk. Deretter vil Vi si: Bring deres bevis! Da vil de vite at sannheten tilhører Allah (alene). Og hva de pleide å oppdikte vil være veket fra dem.
28:77  Sannelig, Korah [Qârûn] tilhørte Moses' folk, men han begikk overgrep mot dem. Og Vi ga ham så mange skatter, at deres mengde (av nøkler) var en (tung) byrde for en flokk sterke menn. Da hans folk sa til ham: Fryd deg ikke (med urett), sannelig, Allah elsker ikke den som fryder seg (med urett).

Qârûn (Korah) var fabelaktig rik. Han stod Farao nær og var nesten hans skatteholder. Det ser ut til å være at han hadde ansvaret for gullgruver som tilhørte Farao, og han var da også en spesialist på å grave fram gullet ut av gruvene. I Sør-Egypt var området av Karu velkjent for gullgruver. Suffiks "An" eller "On", som betyr "pilar" eller "lys", kombinert ord "Kur-on" betegner "Karus pilar", og var tittelen for Faraos statsråd av mineraldepartementet. Han er blitt sagt å være en israelitter og en som trodde på Moses. Han ser ut til å ha forfulgt sitt eget folk, og handlet urettferdig mot dem i hovmodighet. Dette gjorde han for å vinne velbehag hos Farao. Som et resultat av det, ble han overfalt av den guddommelige straffen og han døde. Mafâtih, som vi her oversetter: "mengde" kan også bety: "nøkler".

28:78  Og søk ved hjelp av det Allah har skjenket deg, det kommende (livs) hjem. Og nekt ikke din andel av det nærværende (liv), og handle godt (mot andre), slik Allah har handlet godt mot deg. Og søk ikke å skape ufred på jorden, for Allah elsker visselig ikke dem som stifter ufred.