Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
28: Al-Qasas
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 9, vers 89
28:27  En av de to sa: Å min far, lei ham (til å arbeide for oss), da den beste du kan leie er den sterke, den pålitelige.
28:28  Han sa: Jeg ønsker visselig å la deg ekte en av mine døtre på betingelse av at du tjener meg i åtte år. Og hvis du fullfører ti (år), så skal det stå til deg selv. Og jeg ønsker ikke å være hard mot deg. Du vil finne at jeg, om Allah vil, er en av de rettferdige.

Oppbygningen av dette verset ser ikke ut til å støtte den generelle konklusjonen som trekkes fra dette verset, det at Sju'aib eller Jethro ble enig om å gifte bort den ene av hans døtre med Moses, som gjengjeld for åtte eller ti års arbeid hos ham. Faktumet ser ut til å være at Sju'aib som var ganske gammel, og trengte en ærlig mann for å passe på hans flokk, og Moses som ble funnet, besittet alle disse kvalitetene og oppfylte kravene. Slik at Sju'aib satte Moses i stilling ved innstendighet fra en av hans døtre. De ble enige om åtte eller ti år som ansettelsesperiode. Sju'aib som var en gudfryktig person, innså enten selv eller ble meddelt av Gud gjennom åpenbaring, at Moses hadde en stor og viktig framtid. Derfor ga han Moses tilbud om å gifte seg med en av hans døtre, slik at han, som han ønsket, også selv kunne leve en stund sammen med sin svigersønn, og dra nytte av hans edle selskap. Sju'aib la fram dette, at Moses skulle arbeide for ham i åtte eller ti år, som et av kravene for ekteskapet. Altså er det ikke riktig å si at Sju'aib ga Moses tilbud om å gifte seg med en av hans døtre, til gjengjeld for arbeidet som Moses skulle utføre senere i de ti eller åtte årene. Hvilken godtgjørelse Moses enn hadde fått fra Sju'aib, hadde den intet å gjøre med forslaget om ekteskap. Kristne kritikere har hevdet at det her er en sammenblanding med Jakobs avtale med Laban (se 1. Mosebok 29:18). Men Jakob skulle tjene i syv år, og Moses derimot oppholdt seg hos Jethro i ti år (se Jewish Enc.), som Qur'ânen også her bekrefter. Det er dessuten her en profeti om Muhammad (s.a.), som også i denne sammenheng skulle være "lik Moses" (se 5. Mosebok 18:18). Profeten Muhammad (s.a.) oppholdt seg åtte år i Madîna før erobringen av Makka og to år etter erobringen.

28:29  Han [Moses] sa: Dette (er hermed avgjort) mellom meg og deg. Hvilket av de to tidsrom jeg (enn) fullender, så skal det ikke være noen urett mot meg, og Allah vokter over hva vi sier.
28:30  Og da Moses hadde fullendt fristen og reiste med sin familie, oppdaget han en ild i retning av (fjellet) Tûr. Han sa til sin familie: Bli her, jeg har oppdaget en ild, kanskje vil jeg bringe dere noe nytt derfra, eller en glo fra ilden, så dere kan varme dere.

Avsondring og ensomhet er veldig viktig for meditasjon og nattverd med den Levende. Moses søkte å skille seg fra hans familie, og i virkeligheten fra alle verdslige forbindelser og kontakter, for at han kanskje kunne bli skjenket med velsignelsen av guddommelig nattverd. Se også note til 20:11.

28:31  Så da han kom til den, ble han kalt fra den høyre siden av dalen på det velsignede sted, fra treet: Å Moses, Jeg er visselig Allah, verdenenes Herre.

Mens Moses bare var på siden av den åndelige velsignede dalen, trådte den Hellige Profeten Muhammad (s.a.) inn i den (53:14-15). Moses kunne ikke oppnå det høye stadium av nærhet til Gud som var reservert for den Hellige Profeten (s.a.).

28:32  Og (det ble sagt til ham): Kast din stav. Og da han så den bevege seg, som om det var en slange, vendte han seg (i frykt) og så seg ikke tilbake. (Da sa Vi): Å Moses, vend deg om og frykt ikke, du hører visselig til dem som er i sikkerhet (mot alt ondt).
28:33  Stikk din hånd inn i din armhule; den vil komme ut hvit, uten noe ondt. Og trekk så din arm tilbake til deg (slik at du blir befridd) for frykten. Og dette er to tegn fra din Herre til Farao og hans stormenn, de er visselig et syndig folk.

Sammenlikn 7:108-109 og 20:20-23.

28:34  Han [Moses] sa: Min Herre, jeg har drept et menneske blant dem, og jeg frykter at de vil drepe meg (for å ta hevn).

Moses hentyder til det faktum at en mann hadde blitt drept av ham ved ulykke, og ikke det at han følte seg selv skyldig for å ha drept ham ved overveielse.

28:35  Og min bror Aron er mer veltalende enn meg. Send derfor ham med meg som en hjelper, som skal (bære vitnesbyrd) for min sannhet, jeg frykter visselig at de skal forkaste Deg.
28:36  Han [Allah] sa: Vi vil styrke din arm ved hjelp av din bror, og Vi vil gi begge fullmakt, så de ikke skal kunne nå dere (med noe ondt). (Gå da begge) med Våre tegn. Dere og de som følger dere skal seire!

'Adhud betyr: "øvre arm, eller øvre halvdelen av armen; en hjelper eller en assistent" (Lane).

28:37  Og da Moses kom til dem med Våre tydelige tegn, sa de: Dette er ikke annet enn forfalsket magi, og vi har ikke hørt om (noe likt) dette blant våre forfedre.
28:38  Og Moses sa: Min Herre kjenner best hvem som kommer med rettledning fra Ham, og hvem som vil få det (evige) hjems belønning. Sannelig, de urettferdige vil ikke ha fremgang.
28:39  Og Farao sa: Å dere stormenn, jeg kjenner ingen gud foruten meg. Brenn derfor Å Hâmân, leirstein til meg og lag meg et tårn, så jeg måtte skue Moses' Gud. Og jeg mener sannelig, at han er en av løgnerne.

Det er mulig å tolke verset på to måter: 1) Israelittene arbeidet allerede som arbeidere ved ovner. Farao hentyder til deres ufine forhold og sier på en hånlig måte til Hâmân: "Disse folk ser ikke ut til å ha nok å gjøre. Siden de har mer enn nok fritid, har de begynt å drømme om profetdømme. De må settes til hardere arbeid; da vil de komme til sans og samling og vil gi opp sine illusjoner om Gud og profetdømme". 2) Egypterne var velkjente astronomer. De bygde høye observasjonstårn for å observere stjernenes bevegelser. Så Farao ba Hâmân, spottende, om å bygge et høyt observasjonstårn slik at han kanskje kunne ta en titt på Moses' Gud.

28:40  Og han og hans hærskarer var hovmodige i landet uten noen rett, og de mente at de ikke ville vende tilbake til Oss.
28:41  Så tok Vi ham og hans hærskarer og kastet dem i havet. Se da hvordan slutten ble for de urettferdige.
28:42  Og Vi gjorde dem til ledere, som kalte folk til Ilden, og på Oppstandelsens dag vil de ikke bli hjulpet.
28:43  Og Vi lot en forbannelse følge dem i denne verden, og på Oppstandelsens dag vil de være foraktet.
28:44  Og Vi ga visselig Moses Boken, etter at Vi hadde latt de foregående generasjoner gå til grunne, som (kilde til) formaning for menneskene og en rettledning og en barmhjertighet, for at de kanskje ville tenke seg om.
28:45  Og du [Muhammad] var ikke på den vestlige siden (av havet), da Vi avgjorde Moses' sak, og du var ikke et av vitnene.
28:46  Men Vi frembrakte (andre) generasjoner (etter Moses), og tiden ble forlenget for dem. Og du bodde ikke blant Midians folk og foreleste dem Våre tegn, men det er Oss som sendte sendebudene.

Årene gikk, og en lang rekke profeter viste seg etter Moses, alle prekte sitt budskap, likevel var det ingen profet som hevdet å være "en profet lik Moses", om hvem Moses hadde profetert i 5. Mosebok 18:18, inntil Qur'ânen ble åpenbart og den hevdet at den store profetien av Moses hadde gått i oppfyllelse innenfor Islâm i skikkelse av den Hellige Profeten (s.a.). Så profetien var virkelig fra Gud, og kunne ikke ha kommet i Moses' munn av Profeten (s.a.), som kom århundreder etter. Moses' folk hadde nesten glemt den og de andre profetiene angående Profeten Muhammad (s.a.) på grunn av tidens forløp.

28:47  Og du var ikke på (fjellet) Tûrs' side (med Moses), da Vi kalte Moses, men (Vi har sendt deg) som en barmhjertighet fra din Herre, for at du kan advare et folk, til hvem det ikke kom noen advarer før deg, for at de kanskje kan tenke seg om.

Verset henviser til at det ikke var mulig for Profet Muhammad (s.a.) å få først Moses til å fremlegge en profeti om ham (5. Mosebok 18:18), og deretter hevde at han selv hadde kommet i oppfyllelsen av den profetien. Dette og det forrige verset sier at man skulle tro, at Muhammad (s.a.) selv hadde vært tilstede ved fjellet og i Midian sammen med Moses, siden Moses skildret ham så tydelig i denne profetien "en lik seg selv" (5. Mosebok 18:18) og i andre profetier. Men først 2000 år etter så profetien sin oppfyllelse, vel å merke Qur'ânens ord: "og tiden ble forlenget for dem", en ganske bokstavelig oppfyllelse, som om Moses hadde sett det hele på ganske nært hold.

28:48  Og om det ikke hadde vært slik, at hvis en hjemsøkelse skulle ramme dem, for det deres hender har sendt i forveien, og de ville si: Vår Herre, hvorfor sendte Du ikke et sendebud til oss, så vi kunne følge Dine bud og ha vært blant de troende.
28:49  Men da sannheten kom til dem fra Oss, sa de: Hvorfor er det ikke blitt gitt ham det samme som ble gitt Moses? Forkastet de ikke det som ble gitt Moses tidligere? De sa: (Disse er) to trolldomsmenn, som gjensidig støtter hverandre. Og de sier: Vi forkaster alt.
28:50  Si: Bring da fra Allah en bok som rettleder bedre enn disse to (Bøker), at jeg kan følge den, om dere da snakker sant.

Verset henviser til den høye stilling som Torahen og Qur'ânen har blant de åpenbarte skrifter. Qur'ânen, som den beste blant de åpenbarte Bøker, og Torahen på andre plass. "Bok" må her bety "lov". Evangeliet kan ikke inneholde en ny lov, i så fall måtte den være bedre enn Torahen. Jesus var en ikke-lovgivende profet.

28:51  Og hvis de ikke svarer deg, så vit at de kun følger deres (onde) begjær. Og hvem er mer villfaren enn den som følger sitt (onde) begjær uten rettledning fra Allah? Sannelig, Allah rettleder ikke det urettferdige folk.
28:52  Og Vi har visselig latt ordet nå til dem, så de kanskje kan la seg formane.

Al-kitâb henviser til Torahen eller til enhver åpenbart bok, verset kan enten bety: 1) De som har fått en riktig forståelse av Boken, altså Torahen, og tenker over den, vil visselig tro på denne, altså Qur'ânen. Eller at 2) en stor del blant etterfølgerne av enhver åpenbart Bok, vil tro på Qur'ânen og samle seg under Islâms fane gjennom tidene.