Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
24: Al-Nûr
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 9, vers 65
24:27  Urene ting er for urene mennesker, og urene mennesker er for urene ting. Og rene ting er for rene mennesker og rene mennesker er for rene ting. Disse er fri for ansvar for det de [vantro] sier. For disse er det tilgivelse og en ærefull forsørgelse.

Ordet al-Khabîthât betyr onde gjerninger eller obskøne ord. Verset synes å legge frem, at onde mennesker gjør onde handlinger eller hengir seg til obskøn og umoralsk tale, mens fra gode og fromme mennesker kommer det intet annet enn gode og rene handlinger og fornem tale.

24:28  Å dere som tror! Tre ikke inn i andres hus enn deres egne før dere har bedt om tillatelse, og hils dets innbyggere med fredshilsen. Det er bedre for dere, for at dere kan la dere formane.
24:29  Men hvis dere ikke finner noen der inne, så tre ikke inn i det før det blir gitt dere tillatelse. Og hvis det blir sagt til dere: Gå tilbake, så gå tilbake. Det er renere for dere. Og Allah vet hva dere gjør.
24:30  Det er ingen brøde for dere, at dere går inn i ubebodde hus, der deres ting er. Og Allah vet hva dere åpenbarer og hva dere skjuler.
24:31  Si til de troende menn, at de skal senke deres blikk (når de møter andre kvinner), og bevare deres kyskhet. Dette er renere for dem. Sannelig er Allah vel vitende om det de gjør.

Jaghudhdhû min absârihim betyr egentlig: "å holde sitt blikk tilbake (fra å vandre)".

24:32  Og si til de troende kvinner, at de (på samme måte) skal senke deres blikk (når de ser fremmede menn), og bevare deres dyd og ikke åpenbare deres (naturlige og kunstige) skjønnhet, unntatt det som ikke lar seg skjule, at de skal trekke deres hodeplagg over deres bryster og ikke vise deres skjønnhet, unntatt overfor deres ektemenn eller deres fedre eller deres ektemenns fedre eller deres sønner eller deres ektemenns sønner eller deres brødre eller deres brorsønner eller deres søstersønner eller (dydige) kvinner (som er) deres (venninner) eller dem deres høyrehender besitter eller deres mannlige tjenere, som ikke besitter noen kjønnsdrift, eller barn, som ikke har noen forståelse for kvinnelige skjulte kjønnsdeler. Og de skal ikke slå deres føtter hardt ned (for å vekke oppmerksomhet), slik at det de skjuler av deres skjønnhet, blir kjent. Og vend dere til Allah alle sammen, dere troende, for at det må gå dere vel.

Det foregående vers viser at Islâm pålegger menn den samme sømmelighet som kvinner. Om kvinnene beveger seg utenfor deres hus, skal de bære et hodedekke som de kan trekke sammen om deres ansikter og deres bryster. Deres legeme må videre også være dekket fra topp til tå (se også 33:60). Som det fremgår av sammenhengen i denne sûra, tjener de forskjellige bestemmelser kun til å bevare hjemmets ukrenkelighet og dermed samfunnets sunnhet. Ghair ûli-l-Irbah betyr: "idioter, folk med nedsatte åndelige evner, folk uten kjønnsdrift" (Lane & Mufradât). Dette forteller, at "...deres mannlige tjenere, som ikke..." er unge menn som ikke har begjær for kvinner.

24:33  Og bortgift enkene blant dere og de rettferdige av deres mannlige og kvinnelige slaver. Hvis de er fattige, så vil Allah gjøre dem rike ut av Sin nåde, og Allah er Altomfattende, Allvitende.

Se note til følgende vers.

24:34  Og la dem, som ikke finner (vei og midler til) ekteskap, avholde seg, inntil Allah gjør dem rike ut av Sin nåde. Og de av deres slaver som ønsker (frigivelses)dokument av dere, for dem skal dere opprette det, hvis dere vet at det er noe godt i dem. Og gi dem av Allahs rikdom, som Han har gitt dere. Og tving ikke deres tjenestepiker til hor, hvis de ønsker å bevare (sin dyd) for å søke (seg selv til) denne verdens goder. Men hvis noen tvinger dem, så er Allah sannelig, etter at de er blitt tvunget, Tilgivende (og) Barmhjertig (mot dem).

Qur'ânen gir her praktiske retningslinjer for en gradvis eliminering av slaveri. For det første ved ekteskap (vers 33), og dernest ved å gi slavene mulighet for å arbeide seg fri i henhold til en kontrakt. Legg merke til at det er en plikt for dem som har slaver som arbeider seg fri, å gi dem av deres egen formue, for å gjøre det mulig for dem å etablere seg etter frigivelsen. Derfor gjøres det også oppmerksom på, at de slaver som frigjøres, må være i stand til å arbeide selvstendig ("..hvis dere vet at det er noe godt i dem"). Det forbys ytterligere å bruke tjenestepiker til utukt. Ordene "for å søke (seg selv til) denne verdens goder" kan henvende seg både til tjenestepiker og deres eiere. For eierne vil dette verset si, at eierne ikke skal bruke dem for å søke seg til denne verdens goder. Og for tjenestepikene vil det si, at de skal bevare sin dyd for fremtidige giftemål.

24:35  Og sannelig har Vi sendt til deg klare tegn og gitt eksempler på folk som levde før dere, og gitt formaningen til de gudfryktige (og rettferdige).
24:36  Allah er himlenes og jordens Lys. Hans lys er som en skinnende nisje som en lampe er plassert under. Og selve lampen ligger i et glass. Glasset er som en strålende stjerne, tent av det velsignede oliventre, som tilhører verken øst eller vest, dets olje er nær ved å lyse, selv uten at ilden berører den. Lys over lys! Allah rettleder til Sitt lys, hvem Han vil, og Allah fremsetter liknelser for menneskene. Og Allah er Allvitende om alle ting.

Verset kalles Ajatun-Nûr (lysverset) og viser blant annet det feilaktige i treenighetslæren; den ureflekterte tilskuer vil mene, at både nisje, glass og olje skinner, men i virkeligheten er det kun ett lys: Allah. Eller: lampen, som bringer Allahs lys til verden, er Profeten (s.a.). Det arabiske ordet Nûr betyr: "gi lys, lære, blomstre, skinne, energi, ild" (Lane).

24:37  (Dette lyset brenner også) i de hus, som Allah har bestemt at skal opphøyes og Hans navn skal ihukommes. Og der lovprises Han, så vel morgen som aften.
24:38  Menn som verken handel eller salg holder borte fra Allahs erindring, og bønnens opprettholdelse, og betaling av Zakât. Disse er de som frykter en dag, hvor hjerter og øyne skal forvrenge seg,

Verset handler ikke om kristne munker, men tydelig nok om folk, som på tross av deres verdslige gjøremål ikke avholdes fra bønn og aktiv innsats for medmennesket.

24:39  for at Allah kan belønne dem for det beste av det de har gjort, og gi dem mer av Sin nåde, og Allah forsyner hvem Han vil uten mål.
24:40  Og de som er vantro, deres handlinger vil være som en luftspeiling i en ørken. Den tørste mener at det er vann, inntil han, når han kommer til det, finner at det ikke er noe. Og han finner Allah hos seg, som så gjør opp hans regnskap fullt ut, og Allah er hurtig til å avregne.
24:41  Eller (deres handlinger er) som mørke over et utstrakt hav, som bølge over bølge dekker, og over (det igjen) er det skyer, (lag av) mørke over mørke. Når han rekker sin hånd frem, vil det ikke være mulig for ham å se den. Og den som Allah ikke skjenker lys, for ham er det ikke noe lys.
24:42  Har du ikke sett, at alle som er i himlene og på jorden lovpriser Allah (alene), og (også) fuglene med utstrakte vinger? Enhver kjenner sannelig sin bønn og sin lovprisning. Og Allah vet hva de gjør.
24:43  Og herredømmet over himlene og jorden tilhører Allah (alene). Og alt vender tilbake til Allah.
24:44  Har du ikke sett, at Allah driver skyene av sted og så samler dem sammen, og deretter stabler Han dem over hverandre, slik at du ser styrtregnet komme ut fra deres indre? Og Han sender (skyer som) fjell ned fra himmelen, i dem er (det) hagl, og Han rammer dermed hvem Han vil, og holder dem borte fra hvem Han vil. Det er nær at glimtet av Hans lyn tar bort synet.

Verset kan henvise til, at for noen tjener den åpenbarte loven som et regn som gir høyt utbytte, mens det for andre kommer i en form av en storm som ødelegger.

24:45  Allah lar natt og dag veksle, og i det er det sannelig en lære for folk som har øyne (å se med).
24:46  Og Allah har skapt ethvert levende vesen av vann, og av dem er det (noen) som kryper på deres buk, og av dem er det (noen) som går på to ben, og av dem er det (noen) som går på fire ben. Allah skaper hva Han vil, for Allah har visselig makt over alle ting.
24:47  Vi har sannelig åpenbart klare (og tydelige) tegn, og Allah leder hvem Han vil til den rette vei.
24:48  Og de sier: Vi tror på Allah og Sendebudet, og vi adlyder; deretter vender en del av dem seg bort, og slike er ikke troende.
24:49  Og når de kalles til Allah og Hans Sendebud, for at han kan dømme mellom dem, så vender en del av dem seg vekk.
24:50  Og om retten er på deres side, så kommer de til ham i (all hast og) ydmykhet.
24:51  Er det en sykdom i deres hjerter? Eller tviler de? Eller frykter de at Allah og Hans Sendebud skal behandle dem urettferdig? Nei, det er de selv som er urettferdige.
24:52  De (sanne) troendes svar, når de kalles til Allah og Hans Sendebud, for at han kan dømme mellom dem, er utelukkende dette: Vi har hørt og vi adlyder! Og slike er de som vil fullkommengjøres

Dette verset refererer til et grunnleggende og fundamentalt prinsipp, det at Islâm er en perfekt samling av lover og dens påbud og befalinger dekker alle de forskjellige aspekter ved menneskets liv, og Profeten (s.a.) er den siste autoritet når det gjelder saker angående muslimenes nasjonale liv.