Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
22: Al-Hadjdj
Åpenbart før og etter Hidjra, antall rukú 10, vers 79
22:53  Og Vi har ikke sendt noen sendebud eller noen profet før deg, uten at Satan, når han ønsket (å nå et mål), kastet (hindringene i veien) for hans ønskes (oppfyllelse). Men Allah utsletter hva Satan kaster. Så grunnfester Allah Sine tegn. Og Allah er Allvitende, Allvis.

Det er umulig å tro at sataner eller andre kan blande seg i åpenbaringen og endre den. Gud har erklært at Han vil beskytte den mot ethvert inngrep, se 15:10 og 72:27-29. Sammenlikn også noten til 53:21.

22:54  (Dette skjer) for at Han kan gjøre (de hindringene) som Satan legger til en prøvelse for dem, i hvis hjerter det er sykdom, og hvis hjerter er forherdet. Og de urettferdige er visselig ytterliggående i opposisjon.
22:55  Og for at de som har mottatt kunnskap kan vite, at det er sannheten fra din Herre, slik at de kan tro på Ham, og deres hjerter kan ydmykes (for Ham). Og Allah er visselig den som rettleder de troende til den rette vei.
22:56  Og de vantro vil ikke opphøre med å være i tvil om det, inntil (dommens) time plutselig kommer til dem, eller det kommer en uhyggelig dags straff til dem.
22:57  Kongedømmet på den dag tilhører Allah (alene). Han vil dømme mellom dem, så vil de som tror og handler rettferdig, være i lykksalighetens Hager.

Gud har alltid makten, men på Dommens dag vil dette være anerkjent av alle.

22:58  Og de som var vantro og forkastet Våre tegn, for disse er det en beskjemmende straff.
22:59  Og de som har flyktet (fra deres hjem) for Allahs sak, og som så blir drept eller dør, dem vil Allah visselig skjenke et godt (og skjønt) underhold, og Allah er sannelig den beste av dem, som skjenker underhold.
22:60  Han vil visselig la dem få en inngang, som de vil være tilfredse med. Og Allah er visselig Allvitende, Mild.

De som måtte flykte fra Makka, vil vende seirende tilbake.

22:61  Slik (vil det være), og den som gjengjelder med det samme som han er blitt rammet med, og som så begår overgrep mot ham, ham vil Allah visselig hjelpe; for Allah er den som utsletter (synder), den Tilgivende.
22:62  Denne (gjengjeldelseslov virker for å vise at), det er Allah som lar natten gå over i dag, og lar dagen gå over i natten, og fordi Allah visselig er Althørende, Altseende.

Det er en historisk lov, at nasjoner går til grunne og andre oppstår og vinner styrke og glans, etter at tilbakegangen settes inn. Her får vi vite at denne lov for kulturenes oppblomstring og forfall, bygger på moralsk grunnlag (se det foregående vers). Dette verset profeterer om Islâms oppblomstring og de vantros nederlag.

22:63  Det er fordi Allah er sannheten, og fordi det de påkaller ved siden av Ham er løgn, og fordi Allah er den Opphøyde, den Store.
22:64  Har du ikke sett, at Allah sender vann ned fra himmelen, så jorden blir grønn? Sannelig Allah er den som kjenner de minste ting, den som har viten (om alle ting).
22:65  Ham tilhører (alt) det som er i himlene og (alt) det som er på jorden. Og Allah er sannelig den Uavhengige, den Lovpriste.
22:66  Har du ikke sett, at Allah har underlagt dere (alt) som er på jorden, og skipene som seiler på havet på Hans befaling? Og Han holder himmelen tilbake, så den ikke faller på jorden, unntagen med Hans vilje. Sannelig, Allah er Nåderik (og) Barmhjertig mot mennesker.

Straffen blir "holdt tilbake", slik at den ikke rammer noen uten tillatelse.

22:67  Og Han er den som ga dere liv, og etter det vil Han la dere dø, og så gi dere liv igjen. Sannelig, mennesket er utakknemlig.
22:68  For ethvert folk har Vi innstiftet offerriter som de følger, la dem da ikke strides med deg i denne sak. Men kall du (dem) til din Herre, for du er visselig den som følger den rette veiledning.
22:69  Men hvis de (allikevel) strides med deg, så si: Allah vet best hva dere gjør.
22:70  Allah vil dømme mellom dere på Oppstandelsens dag i (alt), det dere har avvikende meninger om.
22:71  Vet du ikke, at Allah sannelig vet, hva som er i himlene og på jorden? Sannelig, det er (alt sammen bevart) i en Bok. Det er visselig lett for Allah.
22:72  Og de tilber ved siden av Allah det som Han ikke har åpenbart noen fullmakt for, og som de ikke har noen viten om. Og de urettferdige vil ikke ha noen hjelper.
22:73  Og når Våre klare tegn foreleses for dem, vil du se fornektelsen i de vantros ansikter. De er nære på å overfalle dem som foreleser dem Våre tegn. Si: Skal jeg fortelle dere om noe verre enn dette? (Det er) Ilden! Allah har lovet den til de vantro. Og et ondt bestemmelsessted er det.
22:74  Å mennesker, en liknelse legges frem (for dere), lytt derfor til den. Sannelig, de (falske guder) dere påkaller ved siden av Allah, kan ikke skape (så mye som) en flue, selv om de også sluttet seg sammen om det, og hvis fluen fløy bort med noe, så ville de ikke kunne redde det fra den. Svak er den som søker, og den som søkes.

Verset henvender seg til de vantro, og legger frem for dem deres falske guders maktesløshet og hjelpeløshet, og deres dårskap i å tilbe dem.

22:75  De vurderer ikke Allah på rette vis, sannelig, Allah er Sterk, Mektig.
22:76  Allah utvelger (Sine) sendebud blant englene og menneskene; for Allah er visselig Althørende, Altseende.

Verset viser at Gud alltid vil sende Sine profeter til jorden. Hvis Han i dag stadig sender Sine engler (og det sier Qur'ânen mange steder at Han gjør), så er adgangen ikke sperret for nye profeter (såfremt de følger Muhammad s.a.). Formen: jastafî brukes da også enten om nåtid eller fremtid, således at verset sier: 1) Allah sender alltid eller 2) Allah vil sende. Den første oversettelse er den riktige.

22:77  Han vet hva som er foran dem og hva som er bak dem, og til Allah vender alle ting tilbake.
22:78  Å dere troende, bøy dere og kast dere ned og tilbe deres Herre, og gjør det gode for at dere skal fullkommengjøres.

Ved resitasjon og bønn følger sadjdah.