Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
19: Mariam
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 99
19:27  Så spis og drikk, og kjøl (ditt forgrette) øye, og hvis du ser noen mann, så si: Jeg har lovet den Nåderike en faste, derfor vil jeg ikke snakke til noe menneske i dag.

Liksom Sakarja, fikk også Maria påbud om å tale så lite som mulig og bruke sin tid på Guds ihukommelse. "Faste" betyr ikke nødvendigvis avhold fra mat og drikke, opprinnelig betyr ordet at man pålegger seg visse innskrenkninger for seg selv, som må defineres nærmere. Her består "faste" i taushet.

19:28  Deretter førte hun barnet til sitt folk ridende. De sa: Å Maria, du har visselig gjort noe forunderlig.

Hamala betyr ikke bare: å bære, men også: å forsyne med et ridedyr. Qur'ânen (9:92) bekrefter selv denne betydningen av ordet. De etterfølgende vers viser, at Jesus på dette tidspunktet allerede var kalt profet, altså ved ca. 40 års alder (se 46:16).

19:29  Å Arons søster, din far var ikke en lastfull mann, heller ikke var din mor en ukysk kvinne.

Vedrørende uttrykket Arons søster, sammenlikn 3:36. Uttrykket "Imrâns hustru, Arons søster eller datter" betyr ganske enkelt at Maria er av aronitisk slekt, altså presteslekt (se Luk. 1:5). Ukht (søster) kan også bety "datter", se Parrinder: "Jesus in the Quran", side 75 og 78. (Sammenlikn også her Qumrân-funnene, som bekrefter Qur'ânens ord ved å kalle Messias en av Arons slekt).

19:30  Da pekte hun på ham. De sa: Hvordan kan vi snakke med en som er (som) et barn i vuggen (sammenliknet med oss).

Det er selvfølgelig ikke snakk om at Jesus taler i vuggen. Men de æreverdige jødiske skriftlærder måtte betrakte ham "som et barn i vuggen", når de tenkte på deres egen alder og viten. Vers 32 viser at Jesus på dette tidspunktet hadde fått befaling om å forrette bønn og betale almisse. De islamske fortolkere, som mener, at Jesus talte i vuggen, burde tenke seg hva et vugge-barn skulle betale Zakât av, og hvordan det skulle forrette en foreskreven bønn.

19:31  Han [Jesus] svarte: Jeg er Allahs tjener. Han har gitt meg Boken og gjort meg til profet.

Jesus er disippel-profet i forhold til Moses, idet han kom for å føre Israel tilbake til Moseloven (Matt. 5:17-19).

19:32  Og Han har gjort meg velsignet, hvor jeg enn er, og Han har befalt meg bønn og almisse, så lenge jeg lever.

Hvis Jesus skulle være levende i himmelen, som noen muslimske kommentatorer har hevdet, hvem betaler han så almissene til?

19:33  Og pliktfull opptreden mot min mor, og Han har ikke gjort meg hovmodig (og) nådeløs.
19:34  Og fred være med meg den dag jeg ble født, og den dag jeg dør, og den dag jeg gjenoppstår til nytt liv.

Jesu stilling er her ikke annerledes enn Johannes' (se vers 16). De samme ordene om to personer kan kun bety det samme. Hvis derfor noen kristne og muslimske fortolkere mener, at Jesus er levende i himmelen, er Johannes det også. At "fred skulle være over ham på hans dødsdag", viser også at han ikke døde en forbannet død på korset, men en naturlig og fredelig død som profet.

19:35  Dette var Jesus, Marias sønn. (Dette er) en sann beretning, som de tviler om.

Visse kristne har ment at Qawl-al-Haqq (egentlig sannhetens ord) hentyder til "Logos" - læren, (at Jesus skulle være en del av guddommen), men dette strider med hele Qur'ânens fremstilling av Jesu historie og rolle. Qawl betyr: "ord, fremstilling, beretning".

19:36  Det er umulig, at Allah kunne ta Seg en sønn. Hellig er Han, (uten feil og mangler). Hvis Han beslutter en sak, så sier Han kun: Bli til, og så blir den til.
19:37  (Jesus sa): Og sannelig, Allah er min Herre og deres Herre, tilbe derfor Ham (alene). Dette er den rette vei.
19:38  Men partiene stridet innbyrdes, så ve de vantro for deres møte med en voldsom dag.
19:39  Hvor hørende og hvor seende vil de ikke være den dag de kommer til oss. Men i dag er de urettferdige i en åpenbar villfarelse.
19:40  Og advar dem mot sorgens dag, når saken avgjøres. Men nå er de likegyldige og vantro!
19:41  Vi vil sannelig arve jorden og alle som befinner seg på den. Og til Oss vil de (alle) bli sendt tilbake.
19:42  Og ihukom Abrahams (fortelling, slik den nevnes) i Boken. Han var en sann profet.
19:43  Da han sa til sin far: Å min far, hvorfor tilber du det som verken kan høre eller se eller gavne deg på noen måte?

Ab betyr ikke bare far, men også forfar, bestefar eller onkel (på farens side) (se Lane & Aqrab). Sammenlikn 6:75.

19:44  Å min far, til meg er det kommet en viten som ikke er kommet til deg, så følg meg, jeg skal veilede deg til en rett vei.
19:45  Å min far, tilbe ikke Satan, for Satan er visselig ulydig mot den Nåderike.

'Ibâda betyr ikke bare tilbedelse i den betydning å kaste seg ned for eller knele for noen i bønn, men det betyr først og fremst å følge noen blindt, etterlikne vedkommende. Her betyr "Satan": onde tilbøyeligheter, dårlige kamerater og onde ånder.

19:46  Å min far, jeg frykter at en straff fra den Nåderike skal ramme deg, så du blir en av Satans venner.
19:47  Han [Hans far] sa: Vender du deg bort fra mine guder, Å Abraham? Om du ikke avstår fra (dette), skal jeg visselig la deg steine. Og skill deg nå fra meg for en tid.

Det er umulig å oversette "jeg vil drive deg bort, jeg vil bryte alle bånd med deg" istedenfor å oversette: "jeg vil steine deg" (se Lane & Aqrab). Malijjan kan bety: "en tid eller en lang tid" (Aqrab).

19:48  Han [Abraham] sa: Fred være med deg. Jeg vil be min Herre tilgi deg, da Han har vært nådig mot meg.
19:49  Og jeg vil fjerne meg fra dere og fra det dere påkaller ved siden av Allah, og jeg vil påkalle min Herre. Kanskje er det slik at jeg ikke kommer til å bli skuffet, når jeg påkaller min Herre.
19:50  Etter at han hadde skilt seg fra dem og det de tilba ved siden av Allah, skjenket Vi ham Isak og Jakob. Og enhver av dem gjorde Vi til profet.

Ismael nevnes ikke her av to grunner: 1) Ismael har en særstilling, ikke underordnet som Isak og Jakob. 2) Han nevnes særskilt i denne sûra etter Moses, da denne var den betydeligste representant for Isaks linje innenfor profetien. At Jakob er sønnesønn av Abraham fremgår klart av 21:73.

19:51  Og Vi skjenket dem av Vår barmhjertighet, og Vi skjenket dem et språk fullt av visdom og sannhet.
19:52  Og ihukom Moses' (fortelling, slik den nevnes) i Boken. Han var sannelig en utvalgt, og han var et sendebud, en profet.

Ifølge en utbredt oppfattelse er en rasûl (sendebud) den som bringer en ny lov, mens en nabî (profet) er kun bemyndiget til å reformere sitt folk. Men de to ord angir kun to aspekter av samme embete. Som rasûl mottar den utvalgte sitt budskap (risâla) fra Gud, som nabî bringer han budskapet til sitt folk (nubuwwa betyr egentlig å overbringe et budskap). Se 5:45 for en annen atskillelse mellom profeter; i dem som bringer en ny lov, og dem som ikke gjør det. Men denne sondringen motsvares ikke av forskjellen i terminologien. "Boken" nevnt i dette verset, er den Hellige Qur'ânen.