Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
16: Al-Nahl
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 16, vers 129
16:105  Sannelig, de som ikke tror på Allahs tegn, dem vil ikke Allah rettlede, og de skal ha en smertefull straff.
16:106  De som ikke tror på Allahs tegn, oppdikter kun løgn, og det er disse som er løgnere.
16:107  Den som fornekter Allah etter å ha trodd (er straffverdig), unntagen den som blir tvunget (til å avsverge troen), mens hans hjerte finner urokkelig fred i troen (og som Vi ikke vil straffe, men) dem som åpner deres bryst for vantroen, over disse vil Allahs vrede falle, og de vil få en streng straff.
16:108  Slik (skal det være), fordi de har foretrukket det nåværende liv fremfor det kommende, og (for at de skal vite) at Allah ikke rettleder det vantro folk.
16:109  Det er disse hvis hjerter og ører og øyne Allah har forseglet. Og disse er de som ikke gir akt (på Allahs formaning).
16:110  Det er ingen tvil om at de i det kommende liv vil være (de største) tapere.
16:111  Så sannelig din Herre vil, mot de som utvandret etter å ha blitt forfulgt, og som deretter kjempet og var utholdende, sannelig (for disse) vil din Herre etter dette være svært Tilgivende, Barmhjertig.
16:112  Den dag da enhver sjel skal komme stridende for seg selv, og da enhver sjel til fulle skal gjengjeldes for det den har gjort, og ingen skal lide urett.
16:113  Og Allah fremsetter en liknelse om en by som nøt trygghet og fred, som fikk sitt underhold fra alle kanter, men den fornektet Allahs nådegjerninger, derfor lot Allah den bære sulten og fryktens plagg, (som straff) for det de pleide å gjøre.

Byen som omtales, er Makka.

16:114  Og sannelig kom det sendebud også til den fra deres eget folk, men de fornektet ham, da grep straffen dem fordi de var urettferdige.
16:115  Så spis av de tillatte, gode og rene ting som Allah har forsynt dere med, og vær takknemlige for Allahs nåde, hvis det da er Ham dere tilber.
16:116  Han har kun forbudt dere det som dør av seg selv og blod og svinekjøtt, og det som et annet enn Allahs navn er blitt påkalt over (ved slakt). Men tvinges noen (av sult), uten å begjære det, og uten å overskride (grenser), så er Allah sannelig Tilgivende, Barmhjertig.
16:117  Og si ikke på grunn av den løgn deres tunger har ytret: Dette er tillatt og dette forbudt. Slik at dere tillegger Allah løgner. De som tillegger Allah løgner, vil visselig aldri ha hell med seg.
16:118  (Dette livet) er en kort nytelse, og en smertelig straff skal bli dem til del.
16:119  Og (for) dem som er jøder, har Vi forbudt det Vi allerede tidligere har fortalt deg. Og Vi øvet ikke urett mot dem, men de øvet urett mot seg selv.

Se 6:147.

16:120  Så din Herre er visselig mot dem som handler ondt i uvitenhet og deretter angrer og forbedrer seg, sannelig, din Herre er etter dette Tilgivende, Barmhjertig.
16:121  Sannelig, Abraham var et forbilde i moral, alltid underdanig og lydig mot Allah, og han var ikke en av avgudsdyrkerne,
16:122  (men) takknemlig for Hans nådegjerninger. Han utvalgte ham og ledet ham inn på den rette vei.
16:123  Og Vi skjenket ham (mye) godt i denne verden, og i det kommende vil han sannelig være blant de rettferdige.
16:124  Siden har Vi åpenbart deg: Følg Abrahams, den gudhengivendes religion, og han var ikke en av avgudsdyrkerne.
16:125  Sabbaten ble pålagt kun de som stridet om den, og din Herre kommer sannelig til å dømme mellom dem på Oppstandelsens dag, angående det de var uenige om.

Det kan oppstå uenighet om Sabbaten først etter at den er blitt pålagt dem. Men etter Profetens (s.a.) komme er denne striden formålsløs.

16:126  Og kall til din Herres vei med visdom og god formaning, og argumentér med dem med det beste argument; sannelig vet din Herre best hvem som har fart vill fra Hans vei, og Han kjenner (også) best de rettledede.

Islâm, som var den endelige og universelle religion, måtte også gi regler for den rette omgang med andre religioner, både hva forkynnelse og diskusjoner angår. Den største grad av takt og finfølelse må anvendes på dette religiøse området, da menneskelige følelser i høy grad er ømfintlige på dette området. Denne tilbakeholdenheten må likevel ikke fremheves på bekostning av sannheten, og som det følgende vers viser kan det være tilfelle, hvor en skarp opptreden blir nødvendig. Qur'ânen overlater - etter å ha oppstilt det almenne prinsipp - til den enkelts dømmekraft å avgjøre når det trengs mildhet og når det er nødvendig med strenghet.

16:127  Og hvis dere gjengjelder, så gjengjeld i samme grad som de begikk overgrep mot dere, men hvis dere er utholdende, så er det sannelig bedre for de utholdende.

Å bære angrep med tålmodighet og utholdenhet er bedre for den enkelte. Godhet (ihsân) er mer enn rettferdighet ('adl), jf. også versene 91 og 129.

16:128  Og vær du utholdende, og din utholdenhet er sannelig kun mulig ved Allah. Og sørg ikke over dem, og vær ikke ulykkelig på grunn av deres (onde) gjerninger.
16:129  Sannelig, Allah er med de rettferdige og de som handler godt.